Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT diagram realizacji zamówienia

Moduł ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA
 - diagram realizacji zamówienia

Poniższy diagram przedstawia wykonywane w systemie ASYSTENT działania, związane z realizacją zamówienia złożonego przez klienta. Diagram nie przedstawia wszystkich możliwości wykonania działań związanych z realizacją zamówienia. Służy on jedynie zaprezentowaniu, możliwie szczegółowo, operacji wykonywanych w systemie ASYSTENT, w trakcie przykładowej realizacji zamówienia. By nie pogorszyć czytelności diagramu, nie zawiera on np. pętli związanej z etapowym przyjmowaniem materiałów, etapową realizacją zlecenia produkcyjnego lub etapowym wydawaniem wyrobów gotowych (gdy wymaga tego realizacja zamówienia złożonego przez klienta). W systemie ASYSTENT każdy z tych scenariuszy realizacji zamówienia jest możliwy do wykonania.

Po kliknięciu w prostokątny lub owalny blok diagramu (w jednolitym kolorze żółtym lub szaroniebieskim - patrz legenda u dołu diagramu), wyświetlony zostanie widok przedstawiający ekran monitora, podczas realizacji w programie działania opisanego w danym bloku diagramu. Pod diagramem dostępna jest lista działań przedstawionych na diagramie wraz z komentarzem do każdego z tych działań.

Diagram przykładowej realizacji w systemie ASYSTENT, zamówienia złożonego przez klienta rejestracja zamówienia - wprowadzenie zamówienia złożonego przez klienta do systemu ASYSTENT potwierdzenie zamówienia - potwierdzenie przyjętego zamówienia (po analizie możliwości bieżącego wykonania zamówienia oraz po uwzględnieniu informacji z działu produkcji) gdy wyrób gotowy jest dostępny w magazynie, zamówienie może być na bieżąco zrealizowane - wybranie z zamówień dotyczących danego klienta pozycji, które będą realizowane wystawienie dokumentu magazynowego WZ wydanie dostępnej ilości zamówionego wyrobu gotowego przygotowanie zlecenia produkcyjnego na podstawie zamówień klientów bilansowanie i zatwierdzenie zleceń produkcyjnych - ustalenie ilości półproduktów wymaganych do wykonania bilansowanych zleceń produkcyjnych oraz określenie zleceń pochodnych na brakujące półprodukty ustalenie ilości materiałów wymaganych do wykonania bilansowanych zleceń produkcyjnych i zleceń pochodnych oraz określenie ilości materiałów wymagających zamówienia przygotowanie zamówień na brakujące materiały zatwierdzenie zamówień materiałowych przygotowanych podczas bilansowania zleceń produkcyjnych rejestracja w systemie ASYSTENT potwierdzenia przez dostawców zamówień materiałowych przyjęcie materiałów - wybranie z zamówień dotyczących danego dostawcy pozycji, które będą zrealizowane wystawienie dokumentu magazynowego PZ uruchomienie produkcji - rozpoczęcie realizacji zlecenia produkcyjnego - pobranie części (materiałów i półproduktów) do produkcji informacja o ilości możliwej do wykonania przygotowanie na podstawie uruchamianego zlecenia produkcyjnego, dokumentu wydania magazynowego RWc wydanie z magazynu części (materiałów i półproduktów) do produkcji rejestracja stanu produkcji - ilość produktów (wyrobów gotowych i półproduktów), braków technologicznych oraz braków materiałowych po każdej operacji (lub ogólnie) przekazanie do magazynu wytworzonych półproduktów - przygotowanie dokumentów przyjęcia magazynowego PWp przyjęcie wytworzonych półproduktów do magazynu pobranie brakujących części - przygotowanie dla uruchamianego zlecenia produkcyjnego, dokumentu wydania magazynowego RWc wydanie materiałów i półproduktów rejestracja stanu produkcji - ilość produktów (wyrobów gotowych i półproduktów), braków technologicznych oraz braków materiałowych po każdej operacji (lub ogólnie) przekazanie na odpowiednie magazyny wyrobów gotowych, braków oraz niewykorzystanych materiałów i półproduktów - przygotowanie dokumentów przyjęcia magazynowego PWp, PWb i PWc przyjęcie do magazynów: wyrobów gotowych, braków, niewykorzystanych materiałów i półproduktów przekazanie odpadów odnawialnych i odpadów ostatecznych - przygotowanie dokumentów przyjęcia magazynowego PWo przyjęcie odpadów odnawialnych i odpadów ostatecznych zakończenie produkcji - zamknięcie zlecenia produkcyjnego wydanie pozostałej ilości zamówionego wyrobu - wydanie klientowi zamówionej ilości wyrobów gotowych, pomniejszonej o ilość wyrobów gotowych wydaną wcześniej zamknięcie zamówienia klienta

Lista działań przedstawionych na diagramie wraz z krótkim komentarzem:

(Linki zawarte na liście umożliwiają wyświetlenie widoku przedstawiającego ekran monitora, podczas realizacji w programie opisanego działania)
 • Rejestracja zamówienia.

  Złożone przez klienta zamówienie rejestrujemy w systemie ASYSTENT. Każde wprowadzone zamówienie otrzymuje numer systemowy (wewnętrzny).

 • Potwierdzenie zamówienia.

  Po analizie możliwości bieżącego wykonania zamówienia oraz po uwzględnieniu informacji z działu produkcji, aktualizujemy dane dotyczące realizacji zamówienia i potwierdzamy zamówienie. Potwierdzone zamówienie można wydrukować, a wydruk przekazać klientowi.
  W przedstawionym przykładzie specyfikacja zamówienia po potwierdzeniu, jest identyczna ze specyfikacją określoną na zamówieniu. Wówczas wykonanie operacji potwierdzenia zamówienia ogranicza się jedynie, do oznaczenia w systemie ASYSTENT zamówienia jako potwierdzonego.

 • Bieżąca realizacja zamówienia.

  Gdy wyrób gotowy jest dostępny w magazynie, zamówienie może być na bieżąco zrealizowane (w całości lub częściowo).

 • Przygotowanie zlecenia produkcyjnego.

  Na podstawie zamówień klientów można przygotować zlecenie produkcyjne (należy pamiętać że do zlecenia produkcyjnego można wskazać tylko zamówienia mające w systemie ASYSTENT status zamówienia potwierdzonego).

 • Bilansowanie i zatwierdzenie zleceń produkcyjnych.

  Przed uruchomieniem zlecenia produkcyjnego należy je zbilansować. Na podstawie danych opisujących wyrób, zawartych w kartotekach konstrukcyjnej i technologicznej oraz stanie ilościowym materiałów i półproduktów, system ASYSTENT przygotuje informacje o wymaganych zleceniach pochodnych na wytworzenie półproduktów koniecznych do wykonania wyrobów gotowych, całkowitym zapotrzebowaniu na materiały i półprodukty, zapotrzebowaniu niezbilansowanym (nie mającym pokrycia w stanie magazynowym) i wymaganych zamówieniach do dostawców, na brakujące do wykonania produkcji materiały.

  • Bilansowanie zleceń produkcyjnych.

   Podczas wykonania przez system ASYSTENT operacji bilansowanie zleceń produkcyjnych, wyznaczona zostaje ilość półproduktów wymaganych do wykonania bilansowanych zleceń produkcyjnych oraz zdefiniowane zostają zlecenia pochodne na brakujące półprodukty,...

  • Bilansowanie zleceń produkcyjnych (cd.).

   ... wyznaczona zostaje ilość materiałów wymaganych do wykonania bilansowanych zleceń produkcyjnych i zleceń pochodnych oraz określona ilość materiałów wymagających zamówienia.

  • Przygotowanie zamówień na brakujące materiały.

   Przygotowanie przez system ASYSTENT, podczas bilansowania zleceń produkcyjnych, zamówień na brakujące materiały nie jest obligatoryjne (można pominąć operację przygotowania zamówień na brakujące materiały).

 • Zatwierdzenie przygotowanych zamówień materiałowych.

  Przygotowując zamówienia, system ASYSTENT wybiera dla każdego materiału, dane jego podstawowego dostawcy pamiętane w kartotece towarów. Wyznaczona podczas operacji bilansowania zleceń produkcyjnych brakująca ilość materiału, przeliczana jest z jednostki technologicznej na jednostkę zakupu (o ile dla danego materiału zdefiniowane są w programie różne jednostki miary). Przygotowane zamówienia pojawiają się w dzienniku zamówień materiałów i opakowań jako dokumenty odłożone (w fazie przygotowywania). Na jednym dokumencie zawarte są wszystkie zamawiane u danego dostawcy materiały.
  Osoba zajmująca się zaopatrzeniem, może przygotowany dokument zamówienia zaktualizować stosownie do bieżących potrzeb (np. wprowadzić dane innego dostawcy, wprowadzić dodatkowy asortyment, sprecyzować terminy dostaw) i zatwierdzić (wystawić) zamówienie.

 • Potwierdzenie zamówień materiałowych.

  Przekazane dostawcom materiałów zamówienia, są przez tych dostawców potwierdzane (lub zgodnie z wcześniejszą umową są uznawane za potwierdzone, gdy dostawca w określonym czasie nie przekaże potwierdzenia zamówienia, opisującego zmienione warunki realizacji zamówienia). W systemie ASYSTENT możemy wprowadzić potwierdzony przez dostawcę sposób realizacji zamówienia (jeśli jest on zgodny z przekazanym zamówieniem, czynność ogranicza się jedynie do zmiany statusu zamówienia).

 • Przyjęcie materiałów.

  Podczas dostarczenia zamówionego materiału można szybko wystawić dokument przejęcia z zewnątrz, w oparciu o zamówienie, do którego dostawa się odnosi.

  • Wybranie pozycji zamówień do realizacji.

   Po wskazaniu danych dostawcy, można wybrać z listy zamówień tego dostawcy pozycje zamówień, które będą zrealizowane.

  • Wystawienie dokumentu magazynowego PZ.

   System ASYSTENT odnotuje informacje o przyjętej ilości i podczas wystawienia kolejnego dokumentu magazynowego PZ, związanego z przyjęciem zamówionego materiału, wskaże wielkość ilości niezrealizowanej.

 • Uruchomienie produkcji (uruchomienie zlecenia produkcyjnego).

  Zlecenie produkcyjne może zostać uruchomione bez konieczności pobrania wszystkich niezbędnych materiałów i półproduktów (części), w ilości zapewniającej wykonanie tego zlecenia. Dla takiego zlecenia można zarejestrować stan wykonania, tylko do ilości mającej pokrycie, w pobranej ilości materiałów i półproduktów. Można też uruchomić zlecenie produkcyjne, bez pobierania jakichkolwiek materiałów i półproduktów. W takiej sytuacji rejestracja postępów produkcji będzie możliwa dopiero, po pobraniu odpowiednich ilości materiałów i półproduktów.

  • Pobranie części.

   Podczas uruchamiania zlecenia produkcyjnego można określić, czy jednocześnie z uruchomieniem zlecenia produkcyjnego, będą pobrane części potrzebne do jego realizacji.

  • Informacja o ilości możliwej do wykonania.

   W przypadku gdy w magazynie nie ma wystarczającej, do realizacji zlecenia produkcyjnego, ilości materiałów i półproduktów, wyświetlona zostanie informacja jaką ilość produktu można wytworzyć z pobranych części.

  • Przygotowanie dokumentu wydania magazynowego RWc

   Na podstawie informacji o uruchamianym zleceniu produkcyjnym, system ASYSTENT przygotuje dokument wydania magazynowego RWc

 • Wydanie materiałów i półproduktów z magazynu.

  Pobranie materiałów i półproduktów odbywa się na podstawie dokumentu wydania magazynowego, który jest przygotowywany przez osobę odpowiedzialną za realizację zlecenia produkcyjnego, podczas korzystania z funkcji modułu PRODUKCJA I USŁUGI, a zatwierdzany przez osobę odpowiedzialną za stan magazynu, podczas korzystania z funkcji modułu ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA.

 • Rejestracja stanu produkcji półproduktów.

  Raporty produkcyjne pozwalają zarejestrować w systemie ASYSTENT informacje, o ilości poprawnie wykonanych produktów (wyrobów gotowych lub półproduktów) oraz ilości powstałych w trakcie produkcji, braków materiałowych i technologicznych. W zależności od sposobu opisania technologii wykonania, rejestracja postępów produkcji może dotyczyć każdej operacji technologicznej lub też odnosić się do całego zlecenia produkcyjnego. Rejestrując informacje o postępie produkcji można również wskazać dane pracownika, który dokumentowany etap produkcji wykonywał.
  Operacja rejestracji postępów produkcji może być zautomatyzowana, poprzez pobranie informacji o stanie produkcji z maszyn produkcyjnych (o ile maszyny umożliwiają przekazywanie takich danych - gdy taka możliwość nie istnieje, pewnym ułatwieniem w ręcznym wprowadzaniu informacji o stanie produkcji, może być wykorzystanie czytnika kodów kreskowych, do wybierania do raportu produkcyjnego zleceń produkcyjnych - w tym celu wydruk każdego zlecenia produkcyjnego może być oznaczony przez system ASYSTENT kodem kreskowym).

 • Przekazanie wytworzonych półproduktów do magazynu.

  System ASYSTENT dzieli operację przekazania wytworzonych półproduktów do magazynu na dwie fazy, przygotowanie oraz zatwierdzenie dokumentu przyjęcia magazynowego.
  W sytuacji gdy nie ma konieczności zdawania półproduktów do magazynu, gdyż są one na hali produkcyjnej przesuwane na kolejne stanowisko, można rozważyć dwie opcje dokumentowania w systemie ASYSTENT takich działań:

  1. Opisując w kartotece konstrukcyjnej budowę wyrobu gotowego (lub półproduktu złożonego z części, które są innymi półproduktami), można zdefiniować daną część jako detal (a nie półprodukt). W systemie ASYSTENT detale istnieją tylko w fazie produkcji i nigdy nie są przekazywane do magazynu (wyjątek stanowi przekazanie wytworzonego detalu do magazynu braków).

  2. Wykonać opisane poniżej działanie dotyczące przekazania półproduktów do magazynu, jednocześnie z kolejnym działaniem tj. pobraniem brakujących części (półproduktów) do produkcji. Osoba odpowiedzialna za realizację zlecenia produkcyjnego, przygotowuje dokumenty związane z ruchem półproduktu, odnotowując tą samą jego ilość. Półprodukt pozostaje na hali produkcyjnej, a osoba odpowiedzialna za stan magazynu półproduktów, jedynie zatwierdza przygotowane dokumenty magazynowe.

 • Pobranie brakujących części.

  System ASYSTENT dzieli operację pobrania brakujących części na dwie fazy, przygotowanie oraz zatwierdzenie dokumentu wydania magazynowego.

 • Rejestracja stanu produkcji wyrobów gotowych.

  Postępy produkcji dokumentowane są przy pomocy raportów produkcyjnych. Wszystkie raporty produkcyjne wprowadzane są przez system ASYSTENT do dziennika raportów produkcyjnych. W raportach produkcyjnych rejestrowane są informacje, o ilości poprawnie wykonanych wyrobów gotowych oraz ilości powstałych w trakcie produkcji tych wyrobów gotowych, braków materiałowych i braków technologicznych. W zależności od sposobu opisania technologii wykonania, rejestracja postępów produkcji może dotyczyć każdej operacji technologicznej lub też odnosić się do całego zlecenia produkcyjnego. W raporcie można zamieścić informacje identyfikujące pracownika (nazwisko i imię pracownika), który wykonywał dokumentowany etap produkcji.
  Rejestracja postępów produkcji może być zautomatyzowana poprzez pobranie informacji o stanie produkcji z maszyn produkcyjnych, o ile maszyny umożliwiają przekazywanie takich danych. Gdy nie ma takiej możliwości rejestracji postępów produkcji, pewnym ułatwieniem w ręcznym wprowadzaniu informacji o stanie produkcji, może być wykorzystanie czytnika kodów kreskowych, do wybierania do raportu produkcyjnego zleceń produkcyjnych. W tym celu wydruk każdego zlecenia produkcyjnego może być oznaczony przez system ASYSTENT kodem kreskowym.

 • Przekazanie na odpowiednie magazyny wyrobów gotowych, braków oraz niewykorzystanych materiałów i półproduktów.

  • Przygotowanie dokumentów przyjęcia magazynowego PWp, PWb i PWc

   Dokument jest przygotowywany przez osobę odpowiedzialną za realizację zlecenia produkcyjnego.

  • Zatwierdzenie przygotowanych dokumentów.

   Przygotowany dokument jest zatwierdzany przez osobę odpowiedzialną za stan danego magazynu. Zatwierdzenie dokumentu oznacza przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych, magazynu braków, magazynu materiałów i magazynu półproduktów odpowiednio wytworzonych wyrobów gotowych, powstałych braków, niewykorzystanych materiałów i niewykorzystanych półproduktów.

 • Przekazanie odpadów odnawialnych i odpadów ostatecznych.

 • Zakończenie produkcji - zamknięcie zlecenia produkcyjnego.

  Przed zamknięciem zlecenia produkcyjnego należy przekazać do magazynów wytworzone wyroby gotowe, powstałe braki (materiałowe i technologiczne) oraz powstałe odpady (odnawialne i ostateczne), a jeśli produkcja została przerwana dodatkowo przekazać (zwrócić) do magazynów niewykorzystane materiały oraz niewykorzystane półprodukty.

 • Wydanie pozostałej ilości zamówionego wyrobu.

  Po zakończeniu produkcji można wydać klientowi zamówiony wyrób gotowy w ilości koniecznej do zrealizowania całego zamówienia. Podczas wystawiania dokumentu wydania na zewnątrz, system podpowie ilość brakującą do zrealizowania zamówienia (może ona być mniejsza od ilości podanej na zamówieniu, jeśli wcześniej wydano już klientowi pewną ilość wyrobu) - zobacz pozycję listy „Bieżąca realizacja zamówienia”, punkt „Wystawienie dokumentu magazynowego WZ”.

 • Zamknięcie zamówienia klienta.

  Ostatnią czynnością związaną z zamówieniem przekazanym przez klienta jest zamknięcie zamówienia.

zobacz też:atuty modułu PRODUKCJA I USŁUGI,
atuty modułu ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA,
listę funkcjonalności modułu PRODUKCJA I USŁUGI,
listę funkcjonalności modułu ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.