Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT galeria - przykładowe ekrany

Galeria - przykładowe ekrany

W celu przybliżenia funkcjonalności programu i formy interfejsu użytkownika (wyglądu ekranu monitora podczas pracy z programem oraz sposobu obsługi programu), poniżej zaprezentowane zostały przykładowe ekrany dotyczące pracy systemu ASYSTENT. Do każdego ekranu dołączono informacje opisujące stan, bądź działania przedstawione na prezentowanym zrzucie ekranu. Zaprezentowane przykładowe ekrany zostały podzielone na kategorie:


zobacz też:diagram realizacji zamówienia, na którym przedstawiono, zarówno opisowo jak i poprzez dołączone zrzuty ekranu, wykonywane w systemie ASYSTENT działania, związane z realizacją zamówienia złożonego przez klienta

Sposoby prezentacji danych.

drzewo produktu - kartoteka konstrukcyjna (normy materiałowe)
drzewo produktu - kartoteka technologiczna (normy technologiczne)

Dane zawarte w kartotece konstrukcyjnej oraz kartotece technologicznej wykorzystywane są przez system ASYSTENT w operacji bilansowania zleceń produkcyjnych (zobacz diagram realizacji zamówienia). Informacje z kartoteki technologicznej (dokumentacja techniczna) są też udostępnione podczas przeglądania uruchomionych zleceń produkcyjnych - przejdź do przykładu.
System ASYSTENT uwzględnia specyficzne wymogi różnych branż przemysłu. Jedną z cech programu będących rezultatem adaptacji systemu ASYSTENT do potrzeb różnych branż, jest sposób prezentacji informacji w drzewie produktu. Na widocznych obok zrzutach ekranu, przedstawiających kartotekę konstrukcyjną oraz kartotekę technologiczną, w drzewie produktu poszczególne części wyświetlane są w kolejności alfabetycznej, wynikającej z nazw tych części. Inny tryb wyświetlania drzewa produktu, może uwzględniać kolejność wynikającą z wartości parametrów części, składających się na produkt - zobacz następny przykład.

drzewo produktu - kartoteka technologiczna (normy technologiczne) - termometr diodowy
drzewo produktu - kartoteka technologiczna (normy technologiczne) - zasilacz

Jeśli części (materiały lub półprodukty, z których składa się wyrób gotowy) nie identyfikuje się poprzez nazwy tych elementów lecz na podstawie ich parametrów, również kolejność wyświetlania części w drzewie produktu może wynikać z wartości liczbowych parametrów.
W przedstawionym przykładzie kartoteka technologiczna zawiera informacje o dwóch urządzeniach. Są to: termometr diodowy punktowy oraz termometr diodowy liniowy (termometry różnią się tylko układem wyświetlania). Ponadto w kartotece technologicznej zapisane są informacje o czterech układach elektronicznych, z których zbudowany jest każdy z termometrów. Na widocznym obok pierwszym zrzucie ekranu przedstawione jest drzewo produktu dla elektronicznego termometru diodowego (linijka). Urządzenie składa się z trzech układów: układu pomiarowego, układu wyświetlania oraz układu zasilania. Widoczny jest fragment drzewa produktu odnoszący się do układu wyświetlania. Elementy elektroniczne, z których składa się układ wyświetlania uporządkowane są grupami, a w ramach grupy wg wartości parametrów części elektronicznych, z uwzględnieniem oznaczeń wielokrotności i podwielokrotności (w drzewie produktu rezystory ułożone są w jednej grupie i zgodnie z wielkością rezystancji: 220, 750, 2k2, 11k, 15k, itd.). Również w taki sposób uporządkowane są części elektroniczne na magazynie materiałów - zobacz następny przykład. Z boku widoczny jest rysunek przedstawiający schemat blokowy urządzenia. Kolejny zrzut ekranu przedstawia sytuację, po wybraniu w drzewie produktu „termometr diodowy (linijka)” jednego z półproduktów „układ zasilania”. Wraz ze wskazaniem półproduktu, na ekranie wyświetlony został rysunek przedstawiający schemat ideowy układu zasilania. Wyświetlony rysunek można powiększyć, można też włączyć opcję ukrywania rysunków.

ewidencja magazynowa

System ASYSTENT pozwala na zdefiniowanie własnych określeń opisujących cechy (parametry lub właściwości) np. wyrobów gotowych, materiałów, oprzyrządowania i innych, a następnie porządkowanie informacji o wyrobach gotowych, materiałach, oprzyrządowaniu, itd. wg wartości zdefiniowanych cech. W prezentacji wartości liczbowych cech (parametrów lub właściwości) można stosować przedrostki wielokrotności oraz podwielokrotności układu jednostek miar SI.
Zaprezentowany obok przykład przedstawia sposób uporządkowana ewidencji magazynowej (ilościowo - wartościowej) dla magazynu materiałów. Rezystory są uporządkowane wg wartości ich rezystancji. Takie uporządkowanie informacji występuje także podczas przeglądania drzewa produktu - zobacz poprzedni przykład. Można dokładniej opisywać rezystory, podając oprócz rezystancji, moc znamionową oraz tolerancję, a system wszystkie te wartości uwzględni, w ustaleniu kolejności wyświetlania rezystorów (tak jak zostało to zaprezentowane w następnym przykładzie, w odniesieniu do kondensatorów). Również kartoteka towarów może wykorzystywać informacje o wartościach cech (parametrów, właściwości), do określenia porządku wyświetlania zawartych w niej danych - zobacz następny przykład.

kartoteka towarów

Zaprezentowany obok widok ekranu przedstawia kartotekę towarów. Elementy pojemnościowe (kondensatory) są uporządkowane wg: typu, pojemności, napięcia znamionowego oraz opcjonalnie rastra. Przy określaniu podwielokrotności jako symbol podwielokrotności „mikro” („µ”) wykorzystana została mała litera „u”. Tylko dla tej podwielokrotności, jej symbol nie jest możliwy do wprowadzenia przy pomocy klawiatury, bez przełączania zestawu znaków. Dlatego w celu uproszczenie wpisania tego symbolu podwielokrotności, wykorzystywana jest mała litera „u”.

dziennik produkcji
dziennik produkcji - wyświetlenie schematu

Podczas przeglądania bieżących zleceń produkcyjnych można zobaczyć pełną dokumentację techniczną: rysunki techniczne, schematy ideowe, schematy blokowe, instrukcje warsztatowe, wykaz operacji wraz z opisem, wykaz oprzyrządowania wraz z jego cechami (parametrami, właściwościami), jak również pozostałą dokumentację (określoną w kartotece technologicznej) dotyczącą wyróżnionego zlecenia produkcyjnego.
Funkcjonalność ułatwia spełnienie wymogów systemu zarządzania jakością (SZJ) wynikających z normy ISO 9001, a dotyczących prowadzenia produkcji w warunkach nadzorowanych (punkt normy ISO 9001 - 7.5.1), tj. dostępności podczas produkcji: instrukcji pracy oraz informacji, w których określono właściwości wyrobu. By spełnić wymóg, wystarczy np. zapewnić dostęp do systemu ASYSTENT z terminala produkcyjnego. Ponadto udostępnienie informacji dotyczących produkcji na terminalu produkcyjnym, pozwala na zmniejszenie ilości wadliwych egzemplarzy wyrobu gotowego, występujących w początkowej fazie produkcji, a wynikającej z jeszcze niedostatecznie utrwalonej wiedzy pracowników na temat nowego wyrobu gotowego. Funkcjonalność może też być przydatna w dziale kontroli jakości, podczas weryfikacji jakości wytwarzanych produktów.
Dostęp do dokumentacji technicznej z poziomu bieżących zleceń produkcyjnych, może też być wykorzystany do przesyłania np. informacji dotyczącej nastaw maszyny produkcyjnej, z komputera do tej maszyny. Podnosi to skuteczność zachowania właściwych warunków produkcji.

Organizacja programu i jego obsługa.

menu główne

System ASYSTENT składa się z modułów grupujących funkcje przeznaczone do obsługi różnych pól działalności firmy. Program został też wyposażony w funkcje i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo danym gromadzonym bazie danych takie jak funkcje: weryfikacji i naprawy bazy danych, archiwizacji bazy danych, kontroli logowania oraz kontroli dostępu użytkowników do funkcjonalności systemu ASYSTENT, tworzenia logów systemowych, rejestracji sesji, operacji, zdarzeń krytycznych (błędy obsługi, błędy techniczne, błędy systemu), monitorowania zmian w zbiorach informacji itp.
Główne okno aplikacji pozwala wybrać moduł (wybór modułu zawsze możliwy jest z menu Aplikacja -> Wybierz moduł).

menu modułu 'PRODUKCJA I USŁUGI'

Główne okno modułu wyświetla w postaci drzewa całe menu modułu. Po prawej stronie okna widoczna jest lista z rozwinięciem gałęzi drzewa, która została wyróżniona. Pod listą dostępne jest pole edycyjne pozwalające na szybkie wskazanie pozycji listy. Wybór pozycji menu modułu dostępny jest poprzez wskazanie tej pozycji w drzewie menu modułu, wskazanie pozycji menu na liście lub wprowadzenie do pola edycyjnego numeru pozycji menu na liście. Po wybraniu pozycji menu pojawi się okno, w którym zostanie wyświetlona wskazana w menu dokumentacja, okno przeznaczone do określenia warunków opracowania wskazanego w menu raportu lub okno wykonania wybranej w menu operacji (np. dotyczącej ustawienia parametrów drukarki, monitorowania pracy serwera itp.).

pulpit z otwartymi dokumentami

System ASYSTENT jest aplikacją z interfejsem wielodokumentowym (wewnątrz głównego okna aplikacji można otworzyć okna dotyczące różnej dokumentacji). Ułatwia to jednoczesne śledzenie treści różnych dokumentacji (dokumentów).

Konfiguracja systemu ASYSTENT.

ustawienia programu - parametry księgowe

Sparametryzowanie pracy systemu ASYSTENT pozwala na optymalne dostosowanie działania programu, do rzeczywistego funkcjonowania firmy, przez którą program jest używany. Można np. włączyć opcję podwójnej precyzji przy określaniu ceny magazynowej co spowoduje, że cena magazynowa określana będzie z dokładnością do 0,01gr (a nie 1gr) - zobacz wyjaśnienie dotyczące zasadności podwojenia precyzji.

lista uzytkowników - wykaz uprawnień

W systemie ASYSTENT każdemu użytkownikowi można przypisać uprawnienia, określające jakie czynności dany użytkownik może wykonywać w programie. Uprawnienia mogą być przydzielone w ramach całej dokumentacji udostępnianej w danym module lub też można przydzielić uprawnienia oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentacji. W ramach dokumentacji można wskazać czynności (np. wystawienie dokumentu, poprawienie dokumentu, anulowanie dokumentu, drukowanie dokumentu, drukowanie dokumentacji itp.), jakie może wykonywać użytkownik.
Przykładowy ekran przedstawia fragment listy uprawnień użytkownika o nazwie „adam”. Użytkownikowi temu przypisane zostały uprawnienia do przeglądania dokumentacji: dziennik produkcji, dziennik raportów produkcyjnych, rejestr zleceń produkcyjnych oraz ewidencje magazynowe dla magazynów: półproduktów i materiałów. O tym czy podczas przeglądania dokumentacji użytkownik może wykonywać np. czynności edycyjne, rozstrzygają ustawienia zawarte w dalszej, niewidocznej na przedstawionym zrzucie, części listy. Użytkownik ten posiada także uprawnienia do wykonania raportu dotyczącego ilościowo - wartościowego rozliczenia produkcji (zarówno zakończonej ale jeszcze niezdane, jak i w toku).

 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.