Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta NNR-Pro galeria - przykładowe ekrany

Galeria - przykładowe ekrany

W celu przybliżenia sposobu funkcjonowania programu i budowy interfejsu użytkownika (wyglądu ekranu monitora podczas pracy z programem oraz sposobu obsługi programu), poniżej zaprezentowane zostały przykładowe zrzuty ekranu dotyczące pracy programu NNR-Pro. Do każdego zrzutu ekranu dołączono informacje opisujące stan, bądź działania przedstawione na prezentowanym zrzucie ekranu. Zaprezentowane przykładowe zrzuty ekrany zostały podzielone na kategorie:


zobacz też:opis „metoda 8D / raport 8D”, w którym przedstawiono metodę 8D oraz zaprezentowano zarówno opisowo jak i poprzez dołączone zrzuty ekranu, działania dotyczące dokumentowania rozwiązania problemu związanego z reklamacją lub niezgodnością metodą 8D, wykonywane w programie NNR-Pro,
opis raportów (analiz danych) zaimplementowanych w programie NNR-Pro, gdzie przedstawiono, zarówno opisowo jak i poprzez dołączone zrzuty ekranu, właściwości programu dotyczące generowania raportów (analizy danych)

Sposoby prezentacji danych.

rejestr zgłoszeń - status zapisu

W tabeli prezentującej zapisy rejestru zgłoszeń, kolumna informująca o statusie (realizacji) zgłoszenia, ma kolor tła adekwatny do aktualnego stanu zgłoszenia. Zapis dotyczący np. zgłoszenia reklamacyjnego (zgłoszenia niezgodności), które zostało zrealizowane ma jasnozielony kolor tła, gdy zgłoszenie nie zostało zamknięte a gdy zgłoszenie zostało zamknięte (lub rozliczone jeśli wersja programu NNR-Pro ma aktywną funkcjonalności umożliwiającą rozliczenie zgłoszenia), kolor neutralny (wynikający z ustawień systemu operacyjnego - na przedstawionym zrzucie ekranu jest to kolor biały); Nieprzeterminowane zgłoszenia, dla których działania nie zostały jeszcze podjęte lub są w trakcie realizacji, mają kolor tła jasnożółty. Przeterminowane zgłoszenia, dla których działania nie zostały jeszcze podjęte lub są w trakcie realizacji, mają jasnoczerwony kolor tła.
Dodatkowo kolor tła całego wiersza tabeli, sygnalizuje zbliżanie się terminu rozpatrzenia danego zgłoszenia. „Czułość” sygnalizacji zbliżania się terminu, zależy od priorytetu nadanego zgłoszeniu oraz od wartości granicznych określonych przez użytkownika, w parametrach pracy programu NNR-Pro, a opisujących liczbę dni przed terminem, od której sygnalizacja ma się rozpocząć. Gdy do terminu pozostało więcej dni niż graniczna liczba dni wynikająca z priorytetu zgłoszenia, kolor tła jest neutralny (biały) - gdy tych dni jest mniej, kolor tła zmienia się wraz ze zbliżaniem się terminu rozpatrzenia zgłoszenia w zakresie od jasnożółtego do jasnoczerwonego.

Organizacja programu i jego obsługa.

uruchomienie programu - selekcja informacji
uruchomienie programu - wyświetlenie rejestru zgłoszeń przychodzących

W zależności od ustawień inicjacyjnych (ustawianych indywidualnie dla każdego stanowiska komputerowego, na którym jest zainstalowany program NNR-Pro), bezpośrednio po uruchomieniu programu może być wyświetlony zarówno rejestr zgłoszeń przychodzących (reklamacje klientów, niezgodności) jak i dziennik zgłoszeń wychodzących (reklamacje do dostawców). Przed wyświetleniem przytoczonej dokumentacji można zaktualizować kryteria selekcji zapisów dokumentacji, która będzie wyświetlona. Można np. ustalić pracę programu tak, by podczas jego uruchamiania wyświetlane zostały zapisy rejestru zgłoszeń, które nie są jeszcze rozpatrzone. Można też dodatkowo wskazać by były to tylko zapisy, za które odpowiedzialna jest wybrana osoba.
Zmiana wyświetlanej dokumentacji przykładowo rejestru zgłoszeń przychodzących (reklamacje klientów, niezgodności) na dziennik zgłoszeń wychodzących (reklamacje do dostawców), wykonywana jest przy pomocy poleceń menu lub przy użyciu skrótów klawiaturowych (w przytoczonym przepadku np. za pomocą skrótu [Shift] + [Alt] + [W]).

rejestr zgłoszeń - zakładka „Zestawienie kosztów”rejestr zgłoszeń - tabela
rejestr zgłoszeń - tabela, panel z danymi szczegółowymi i filtrrejestr zgłoszeń - tabela i filtr

Zapisy dokumentacji (rejestru zgłoszeń przychodzących oraz dziennika zgłoszeń wychodzących) wyświetlane są w tabeli. Dodatkowo z prawej strony tabeli wyświetlane są szczegółowe dane dotyczące wyróżnionego zapisu tabeli. Dane te wyświetlane są na różnych zakładkach. Tytuły zakładek charakteryzują rodzaj danych jakie są zawarte na zakładce. Panel z danymi szczegółowymi można ukryć. Nad tabelą można wyświetlić panel opisujący warunki filtrowania zgłoszeń.

rejestr zgłoszeń - wprowadzenie zapisu, wybór rodzaju dokumenturejestr zgłoszeń - wprowadzenie zapisu, edycja

Wprowadzanie nowych wpisów do rejestru zgłoszeń przychodzących lub dziennika zgłoszeń wychodzących odbywa się poprzez pola edycyjne znajdujące się na panelu z danymi szczegółowymi. Przed wprowadzeniem nowego wpisu do rejestru zgłoszeń przychodzących, można wskazać rodzaj rejestrowanego zgłoszenia. Determinuje on charakter i zakres informacji, jakie można określić dla wprowadzanego zgłoszenia (program NNR-Pro może być rozbudowany o inne warianty rejestracji zgłoszeń).

Konfiguracja programu NNR-Pro.

pozostałe parametry pracy programu

Sparametryzowanie pracy programu NNR-Pro pozwala na optymalne dostosowanie działania programu, do rzeczywistego funkcjonowania firmy, przez którą program jest używany. Można np. zdefiniować własną skalę oceny skuteczności podjętych działań, sformułować własne określenia opisujące kategorie defektu lub decyzje podejmowane w odniesieniu do rozpatrywanych zgłoszeń reklamacyjnych, itp.
Każdy parametr programu ma przypisaną informację o dacie zmiany oraz nazwie użytkownika, który dokonał zmiany (brak takiej informacji oznacza, że wartość parametru została określona podczas instalacji programu NNR-Pro).

lista użytkowników - wykaz uprawnień

W programie NNR-Pro każdemu użytkownikowi można przypisać uprawnienia, określające jakie czynności dany użytkownik może wykonywać w programie. Uprawnienia mogą być przydzielone w ramach całej dokumentacji udostępnianej w danym module lub też można przydzielić uprawnienia oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentacji. W ramach dokumentacji można wskazać czynności (np. wprowadzenie zgłoszenia, aktualizacja zgłoszenia, anulowanie zgłoszenia, wydruk raportu 8D itp.), jakie może wykonywać użytkownik.
Przykładowy zrzut ekranu przedstawia fragment listy uprawnień użytkownika o nazwie „adam”. Użytkownikowi temu przypisane zostały uprawnienia do przeglądania rejestru zgłoszeń przychodzących (bez możliwości generowania raportów oraz wykonywania wydruków: raportu 8D, karty niezgodności i innych). Użytkownik ten posiada także uprawnienia do rejestracji zgłoszeń dotyczących reklamacji (niezgodności) oraz uaktualniania wpisów w rejestrze zgłoszeń (nie ma jednak uprawnień zezwalających na wykonywanie operacji anulowania wpisu).

Przykład udokumentowania rozwiązania problemu metodą 8D.

raport 8D - natychmiastowe działania osłonowe

Przykładowe zrzuty ekranu przedstawiające udokumentowanie w programie NNR-Pro podjętych natychmiastowych działań osłonowych (czasami określa się je jako zerowy krok metody 8D) oraz wszystkich ośmiu kroków metody 8D.
Po udokumentowaniu rozwiązania problemu metodą 8D, można wygenerować kompletny raport 8D (w pliku pdf został zapisany wydruk raportu 8D dla zaprezentowanych zrzutów ekranu).
Wydruk raportu 8D<Zobacz wydruk raportu 8D

raport 8D - zespół raport 8D - opis (definicja) problemu raport 8D - tymczasowe działania powstrzymujące raport 8D - przyczyny źródłowe raport 8D - trwałe działania korekcyjne raport 8D - wprowadzone trwałe działania korekcyjne raport 8D - działania zapobiegawcze raport 8D - podsumowanie, uhonorowanie wysiłków zespołu
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.