Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta NNR-Pro raporty - analiza danych

Raporty - analiza danych

Niezaprzeczalną zaletą systemów informatycznych jest możliwość szybkiej i różnorodnej analizy danych zgromadzonych w bazie danych. Program NNR-Pro ułatwia bezpośrednią analizę danych (poprzez selekcję zapisów rejestru zgłoszeń lub dziennika zgłoszeń jakie są aktualnie wyświetlane i określenie sposobu ich sortowania) oraz umożliwia generowanie raportów prezentujących wyniki analizy zapisów wprowadzonych do rejestru zgłoszeń przychodzących (reklamacje klientów, niezgodności) oraz dziennika zgłoszeń wychodzących (reklamacje do dostawców). Wyniki raportów prezentowane są tabelarycznie oraz na wykresie. Raport można wydrukować (można wydrukować pełen raport lub sam wykres).

I. Selekcja i sortowanie zapisów rejestru.

selekcja informacji podczas otwierania dokumentacji

Zakres wyświetlanych informacji można ograniczyć już podczas otwierania rejestru zgłoszeń lub dziennika zgłoszeń. Ustalony zakres udostępnianej dokumentacji obejmuje rok i miesiąc wprowadzenia zapisów do rejestru lub dziennika, status zapisów stwierdzający czy zgłoszenia lub zestawy zgłoszeń (w zależności od aktywnej formy wyświetlania rejestru lub dziennika) zostały rozpatrzone oraz dane osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie (gdy rejestr lub dziennik wyświetlany jest jako lista zgłoszeń) lub dane osoby odpowiedzialnej za zestaw zgłoszeń (gdy rejestr lub dziennik wyświetlany jest jako lista zestawów zgłoszeń).

filtrowanie informacji z rejestru zgłoszeń

Podczas przeglądania otwartego rejestru zgłoszeń można zawęzić zakres wyświetlanych informacji poprzez uaktywnienie kolejnych kryteriów selekcji zapisów, określając:

  • dane zgłaszającego - można określić dane zgłaszającego poprzez ich wskazanie w kartotece kontrahentów lub na liście działów albo poprzez wprowadzenie fragmentu nazwy kontrahenta lub działu;
  • numer dokumentu sprzedaży, numer reklamacji klienta, numer dokumentu wydania lub numer wersji oprogramowania.

rejestr zgłoszeń posortowany wg statusu zgłoszeniarejestr zgłoszeń posortowany wg nazwy towaru

Wyświetlane zapisy można uporządkować, zarówno rosnąco jak i malejąco, wskazując jedną z kolumn tabeli prezentującej zapisy rejestru. Zapisy mogą być np. posortowane zgodnie z numeracją zgłoszeń, statusem zgłoszeń, numerem RMA, NCR lub listu przewozowego, wg nazw zgłaszających, indeksów lub nazw reklamowanych towarów, nazw defektów albo ilości reklamowanej.

II. Generowanie raportów.

Znacznie szersze możliwości analizy danych dostarczają funkcje generowania raportów. Oprócz selekcji zgłoszeń, w raportach dane są agregowane (np. na podstawie analizowanych zgłoszeń, wyznaczana jest dla każdego rodzaju defektu łączna ilość reklamowana, będąca sumą ilości reklamowanej odnotowanej w analizowanych zgłoszeniach, z okresu wskazanego przez użytkownika jako jeden z parametrów generowanego raportu) oraz mogą być wyliczane wskaźniki efektywności (KPI). W celu ułatwienia wychwycenia tendencji np. dotyczącej zmian ilości reklamowanej, rezultat analizy może być zaprezentowany z podziałem na: dni, tygodnie, miesiące, kwartały lub lata.

raport - określenie warunków analizy

Mogą być analizowane dane z aktualnie wyświetlanego rejestru lub dane wczytane z bazy danych wyłącznie w celu ich analizy (w pierwszym przypadku analiza uwzględnia nałożone warunki selekcji zapisów rejestru ograniczające zakres aktualnie wyświetlanych zgłoszeń tj. określony podczas otwierania dokumentacji zakres udostępnianej dokumentacji oraz nałożone podczas przeglądania dokumentacji warunki selekcji informacji).
Można także uściślić analizę np. do wybranego defektu, towaru, kontrahenta albo działu.

raport - tabela
raport - wykres kołowyraport - wykres słupkowy

W raportach wyniki prezentowane są tabelarycznie (za pomocą dwóch tabel: tabeli głównej zawierającej zasadnicze informacje i tabeli dodatkowej zawierającej informacje szczegółowe dotyczące wybranego zapisu tabeli głównej) oraz graficznie (do prezentacji graficznej użytkownik może wybrać jeden z dwóch typów wykresu: wykres słupkowy lub wykres kołowy).
Zapisy w tabeli głównej mogą być uporządkowane (rosnąco lub malejąco) wg każdej z kolumn tabeli. Tabela dodatkowa wyświetlana jest pod tabelą główną. Podczas prezentacji tabelarycznej wyników analizy, tabela dodatkowa przedstawia informacje o tych zapisach rejestru zgłoszeń, które zostały zsumowane w danej pozycji tabeli głównej.
Dla wykresów można określić procentową wartość graniczną (próg ilościowy lub próg wartościowy), poniżej której różne pozycje wykresu łączone są w jedną pozycję oznaczoną komentarzem „Udział poniżej”, uzupełnionym o wprowadzoną przez użytkownika programu wartość graniczną. Poprawia to czytelność wykresów i ułatwia ich interpretację (łatwiej jest wychwycić lub ocenić np. udział sprawców uchybień w poniesionych kosztach reklamacji).

raport - wykres kołowy z informacją o współczynniku Ppmraport - wykres słupkowy z informacją o współczynniku Ppm

W raportach mogą być wyliczane wskaźniki efektywności (KPI). Przykładowo dla raportów odnoszących się do ilości reklamowanej, dodatkowo możliwa jest ocena ilości reklamowanej w kontekście ilości dostarczonej (wydanej, sprawdzonej), tj. wyliczenie udziału ilości reklamowanej w ilości dostarczonej i wyznaczenie współczynnika Ppm (parts per million) - stosunek ilości reklamowanej do ilości dostarczonej pomnożony przez milion.
W przypadku gdy dla raportów wyliczane są wskaźniki efektywności, na wykresach wszystkie próbki serii są w tym samym kolorze, a wykres przedstawia również (na dodatkowym wykresie słupkowym) informacje o wyznaczonym wskaźniku efektywności np. informację o całkowitej ilości reklamowanej (czerwony słupek) i ilości dostarczonej (niebieski słupek)

wydruk raportu - pierwsza stronawydruk raportu - ostatnia strona
wydruk wykresu kołowegowydruk wykresu słupkowego

Raport można wydrukować. W raporcie wykres drukowany jest na ostatniej stronie raportu. Ponieważ program NNR-Pro udostępnia dwa rodzaje wykresów (kołowy i słupkowy), które alternatywnie mogą być wzbogacone o informacje o wysokości wyliczonych wskaźników efektywności a także ponieważ program NNR-Pro pozwala na dalsze opracowanie wykresu w celu np. poprawienia jego czytelności (np. ustalenie wartości granicznej lub obrócenie wykresu kołowego), można również wydrukować sam wykres.

raport - wyświetlenie podsumowania

Podczas wyświetlania wyników analizy dostępne są dodatkowe operacje umożliwiające np. wyszukanie ciągu znaków, naliczenie podsumowania.

Raporty to funkcjonalność programu NNR-Pro, która ustawicznie jest jest rozbudowywana i ulepszana zgodnie z sugestiami użytkowników programu. Informacja o raportach aktualnie zaimplementowanych w programie NNR-Pro, opublikowana jest na liście funkcjonalności programu NNR-Pro.

zobacz też:metoda 8D / raport 8D,
listę funkcjonalności programu NNR-Pro
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.