Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Aktualności
 • Aktualności

Komunikaty

Poniższa lista zawiera informacje dotyczące numeracji opracowanych od 2010 roku wersji oprogramowania, oferowanego przez firmę DMS-Komputery, wraz z opisem najistotniejszych zmian jakie zostały zaimplementowane w danej wersji oprogramowania:

 • ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą (2.1.5.1)

  • 19.01.2018r. (2.1.5.1)

   • Moduł FINANSE

    • dołączono generowanie jednolitych plików kontrolnych dla struktury JPK_VAT(3);
    • umożliwiono wskazanie celu złożenia (i numeru korekty) dla jednolitych plików kontrolnych
  • 20.09.2017r. (2.1.5.0)

   • Moduł FINANSE

    • poprawiono znak z jakim, do jednolitych plików kontrolnych dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wprowadzane są faktury korygujące dotyczące sprzedaży;
    • umożliwiono wskazanie czy w jednolitym pliku kontrolnym dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT mają być ujęte zakupy opodatkowane stawką 0% bądź zwolnione;
    • rozszerzono generowanie jednolitych plików kontrolnych o struktury: JPK_KR(1), JPK_FA(1) i JPK_MAG(1);
    • w zestawieniu obrotów i sald księgi głównej oraz raporcie „Przekrojowe zestawienie obrotów i sald księgi głównej” umożliwiono wybór rodzaju prezentowanej informacji dotyczącej obrotów narastająco - obecnie zestawienie obrotów i sald może zawierać informację o obrotach narastająco łącznie z bilansem otwarcia lub informację o obrotach narastająco (bez doliczonego bilansu otwarcia)
  • 25.01.2017r. (2.1.4.1)

   • Moduł FINANSE

    • dołączono generowanie jednolitych plików kontrolnych dla struktury JPK_VAT(2)
  • 15.09.2016r. (2.1.4.0)

   • Moduł FINANSE

    • umożliwiono generowanie jednolitych plików kontrolnych dla struktury JPK_VAT(1);
    • uzupełniono raport „Wykaz operacji na koncie” o opcjonalne dołączanie informacji o symbolu rozrachunkowym;
    • rozszerzono, wykonywaną w trakcie zamykania miesiąca księgowego, operację zamykania uzgodnionych rozrachunków, o zapisy dotyczące transakcji dotyczących kilku faktur opłaconych jednym przelewem, co w efekcie powoduje pomijanie tych zapisów (tak jak wszystkich innych zapisów dotyczących uzgodnionych rozrachunków) podczas generowania raportu „Wykaz zapisów nierozliczonych”
  • 15.09.2015r. (2.1.3.1)

   • Moduł FINANSE

    • dołączono opcję automatycznego ustawiania numeracji początkowej dla nowego roku księgowego;
    • umożliwiono uwzględnianie w generowanych raportach, gotowych do księgowania zapisów z ubiegłego roku;
    • uzupełniono wydruk raportu „Wykaz operacji na koncie” o saldo na początek okresu;
    • umożliwiono w raporcie „Wykaz zapisów nierozliczonych” porządkowanie zapisów wg symboli kont i daty zapisu (jako alternatywę do aktualnego porządkowania zapisów wg symboli kont i symbolu rozrachunkowego);
    • umożliwiono wskazanie na podglądzie wydruku stron, które mają być wydrukowane;
    • wprowadzono sygnalizację podczas operacji zamknięcia miesiąca księgowego sytuacji, w której program jest uruchomiony na innym stanowisku;
    • zmieniono formę prezentacji zapisów anulowanych (obecnie zapisy anulowane oznaczone są poprzez przekreślenie ich treści)
  • 31.03.2015r. (2.1.2.0)

   • Moduł PŁACE

    • rozszerzono zakres informacyjny kartoteki osobowej o listę stałych składników wynagrodzenia (lista umożliwia określanie składników wynagrodzenia i ich wartości każdemu z pracowników niezależnie, tzn. na listę są wprowadzane tylko stałe składniki wynagrodzenia, które dotyczą tego pracownika np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i alimenty);
    • dla wydruków: listy płac, podsumowania listy płac oraz pasków płacowych rozszerzono formę wydruku o opcję wyboru orientacji (pozioma, pionowa);
    • dołączono opcję naliczania oraz wydruku podsumowania dla dowolnej, wyselekcjonowanej grupy list płac;
    • dołączono opcję naliczania podsumowania dla wszystkich rodzajów kartotek zarobkowych z danego roku;
    • umożliwiono opracowanie i wydruk zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków
  • 15.06.2010r. (2.1.1.3) - data wprowadzenia oprogramowania na listę

 • ASYSTENT(mini) - Program Wspomagający Zarządzanie Małą Firmą (1.0.0.3)

  • 07.02.2018r. (1.0.0.3)

   • w słowniku zdarzeń gospodarczych zwiększono długość pola przeznaczonego na komentarz dotyczący danego zdarzenia gospodarczego;
   • ujednolicono sposób prezentacji dodatkowych informacji opisujących zdarzenie gospodarcze (obecnie dodatkowe informacje o zdarzeniu gospodarczym prezentowane są w postaci „symbol (komentarz)”)
  • 19.01.2018r. (1.0.0.2)

   • dołączono generowanie jednolitych plików kontrolnych dla struktury JPK_VAT(3);
   • umożliwiono wskazanie celu złożenia (i numeru korekty) dla jednolitych plików kontrolnych
  • 30.11.2017r. (1.0.0.1) - data wprowadzenia oprogramowania na listę

 • NNR-Pro Nadzorowanie niezgodności/reklamacji (2.0.4.2)

  • 15.05.2016r. (2.0.4.2)

   • zaimplementowano w programie system powiadomień generowanych automatycznie (w odpowiedzi na zaistniałe w programie zdarzenia), w oparciu o zdefiniowane w parametrach pracy programu NNR-Pro schematy powiadomień, jak też i powiadomień wygenerowanych wskutek wybrania przez użytkownika polecenia menu programu wywołującego operację wysłania powiadomienia (np. wysłania powiadomienia dotyczącego spotkania, do wszystkich uczestników zespołu powołanego do rozwiązania danego problemu metodą 8D) - powiadomienia mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub w postaci wiadomości SMS ;
   • dodano ewidencję powiadomień;
   • opracowano „Podręcznik użytkownika” oraz zaktualizowano pomoc kontekstową;
   • rozbudowano instalator o opcję wskazania miejsca instalacji bazy danych oraz wyboru utworzenia skrótów do programu dla wszystkich użytkowników lub tylko dla aktualnego użytkownika
  • 29.04.2015r. (2.0.3.1)

   • umożliwiono wyświetlanie oraz wydruk wariantu rejestru zgłoszeń przychodzących, dotyczących wskazanego przez użytkownika rodzaju zapisów (obecnie uzyskanie np. rejestru niezgodności wykrytych podczas audytu Systemu Zarządzania Jakością, rejestru wszystkich wpisanych niezgodności wynikających z audytu Systemu Zarządzania Jakością, audytu procesu i audytu wyrobu albo rejestru wszystkich zarejestrowanych reklamacji i niezgodności dotyczących dostaw materiałów, oprócz wskazania wariantu rejestru zgłoszeń przychodzących nie wymaga dodatkowych czynności)
  • 06.03.2015r. (2.0.3.0)

   • dołączono wydruk karty reklamacji dla pojedynczego zgłoszenia;
   • dołączono pola umożliwiającego rejestrację opinii rzeczoznawcy;
   • usunięto błąd uniemożliwiający automatyczne ustawianie numeracji startowej dla nowego roku;
   • zoptymalizowano pracę programu pod kątem szybkości
  • 08.01.2014r. (2.0.2.3)

   • zmieniono sposób wywoływania formy wyświetlania rejestru zgłoszeń lub dziennika zgłoszeń po otwarciu (dotychczas należało korzystać z klawisza [Shift], aktualnie na formularzu przeznaczonym do ustalenia zakresu wyświetlanych zapisów widoczne jest pole wyboru określające, czy po otwarciu rejestru zgłoszeń lub dziennika zgłoszeń wyświetlona zostanie lista zestawów zgłoszeń czy też lista zgłoszeń);
   • poprawiono błąd objawiający się nienumerowaniem nowego zgłoszenia w sytuacji gdy podczas wprowadzania nowego zapisu, określona została decyzja dotycząca rozpatrzenia zgłoszenia (by uniknąć błędu we wcześniejszych wersjach programu, należy najpierw wprowadzić nowy zapis, po czym włączyć operację poprawiania, określić decyzję i zatwierdzić zmianę);
   • poprawiono błąd związany z wyborem towaru lub defektu podczas edycji specyfikacji zgłoszeń dla zapisu listy zestawów zgłoszeń; błąd ujawnia się w przypadku rozpoczęcia edycji kolumny przeznaczonej na wyświetlanie informacji o towarze lub defekcie w inny sposób niż poprzez wykorzystanie przycisku wielokropka (informację zawartą w tych kolumnach można określać tylko poprzez wskazanie zapisu listy towarów lub katalogu defektów, dlatego np. naciśnięcie klawisza oznaczonego literą, otwiera listę towarów lub katalog defektów na pozycji, której indeks lub nazwa rozpoczyna się od tej litery, wybranie pozycji listy towarów lub katalogu defektów przenosi stosowne informacje ale w wyniku błędu do przenoszonej informacji dodany zostanie znak widoczny na naciśniętym klawiszu)
  • 31.08.2013r. (2.0.2.0)

   • przebudowano moduł generowania raportów (dołączono nowe warunki analiz; rozszerzono formę prezentacji wyników; dołączono nowe opcje związane z przeglądaniem wyników np. wyszukiwanie ciągu znaków, wyświetlanie podsumowania; zaktualizowano wydruki);
   • dołączono nowe raporty: koszty w ujęciu ogólnym, koszty w rozbiciu ma wariant decyzji (oszacowanie strat), zgłoszenia w ujęciu ogólnym, zgłoszenia w rozbiciu na status, zgłoszenia w rozbiciu na rodzaj dokumentu, zgłoszenia wg kategorii defektów oraz zgłoszenia wg klasyfikacji błędów;
   • dostosowano zaimplementowane w oprogramowaniu mechanizmy bezpieczeństwa danych, do wymagań zapewniających bezpieczeństwo danych na poziomie wysokim;
  • 31.10.2012r. (2.0.1.0)

   • zmieniono interfejs użytkownika (zastąpiono szablony rejestracji zgłoszeń, formularzami dedykowanymi dla danego wariantu zgłoszeń, przy pomocy których realizowana jest zarówno edycja jak i wyświetlanie informacji; dołączono formularze dotyczące: zgłoszeń niezgodności zewnętrznych, zgłoszeń niezgodności wewnętrznych oraz ogólny formularz rejestracji reklamacji; przeniesiono miejsce wyświetlania informacji szczegółowych o zgłoszeniu z dołu tabeli zgłoszeń na prawą stronę);
   • dołączono opcję rejestracji oraz wyświetlania zestawów zgłoszeń;
   • zaktualizowano formę dokumentowania rozwiązania problemu metodą 8D (umożliwiono rejestrację informacji o natychmiastowych działaniach osłonowych - 8D/D0, tymczasowych działaniach powstrzymujących - 8D/D3, trwałych działaniach korekcyjnych - 8D/D5 jak również wprowadzonych trwałych działaniach korekcyjnych - 8D/D6 oraz działaniach zapobiegawczych - 8D/D7 - poprzednie wersje oprogramowania umożliwiały rejestrację informacji o działaniach w podziale na działania powstrzymujące i działania zapobiegawcze);
   • zaktualizowano wydruk raportu 8D i umożliwiono wydruk raportu 8D w wielu językach (aktualnie w języku polskim i języku angielskim);
   • zastąpiono dokument „lista rodzajów wad” dokumentem „katalog defektów” (a określenie „wada” określeniem „defekt”), umożliwiono podział defektów na kategorie i podkategorie, powiązanie defektu z towarem, opisywanie przyczyn defektu z ustaleniem procentowego udziału przyczyny w powstawaniu defektu i sklasyfikowaniem charakteru źródła przyczyny oraz dołączanie załączników dokumentujących defekt np. zdjęcie defektu;
   • zastąpiono dokument „lista kontrahentów” dokumentem „kartoteka kontrahentów”, wprowadzono formularz przeznaczony do edycji i wyświetlania informacji o kontrahentach, umożliwiono dołączanie adnotacji oraz przechowywanie takich informacji jak np. NIP, numer rachunku bankowego;
   • dołączono dokument „lista działów”, ułatwiający edycję danych na liście pracowników oraz umożliwiający wskazywanie działu zgłaszającego niezgodność wewnętrzną;
   • przebudowano strukturę bazy danych programu;
   • wprowadzono możliwość komunikacji programu z bazą danych w technologii ActiveX Data Objects (OLE DB) Microsoft Data Access Components (MDAC) oraz serwerami SQL;
   • dodano możliwość wydruku wybranych stron podczas wyświetlania podglądu wydruku;
   • zaktualizowano pomoc kontekstową i zmieniono format pliku pomocy kontekstowej (z „hlp” na „chm”);
   • rozbudowano mechanizmy bezpieczeństwa danych zaimplementowane w oprogramowaniu;
  • 15.06.2010r. (1.04.002) - data wprowadzenia oprogramowania na listę

 • Faktury (2.0.0.2)

  • 13.02.2012r. (2.0.0.2)

   • dodano parametr programu umożliwiający określenie informacji (nazwa banku i numer rachunku) o dodatkowym rachunku bankowym;
   • poprawiono błąd związany z pobieraniem z parametrów programu informacji o nazwie banku i numerze rachunku w celu drukowania tych informacji na fakturze VAT;
   • dołączono menu kontekstowe do tabeli zawierającej informacje o pozycjach faktury VAT;
  • 15.08.2011r. (2.0.0.1) - data wprowadzenia oprogramowania na listę
   Program Faktury został opracowany pod koniec 2008 roku (wówczas na własne potrzeby firmy DMS-Komputery), na podstawie zaimplementowanych w systemie ASYSTENT funkcjonalności dotyczących wystawiania dokumentów sprzedaży.
   W czerwcu roku 2011 program Faktury został uzupełniony o funkcjonalności konieczne do powszechnego udostępniania programu.

Różne

Aktualne informacje, przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, można wyszukać pod adresami www:

 
Warto przeczytać:

Nasza maksyma:
Najpierw przetestuj, potem inwestuj.

Poznaj szczegóły...

Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.