Jak program NNR-Pro wspomaga obsługę reklamacji oraz nadzorowanie niezgodności?

Analiza postępowania reklamacyjnego

Rozpatrywanie reklamacji powinno uwzględniać dwa aspekty postępowania:

 • Pierwszy wiąże się z klientem i dotyczy ustalenia zasadności reklamacji, a w przypadku uznania reklamacji, wykonania odpowiednich działań serwisowych, których celem jest usunięcie skutków reklamacji.
 • Drugi dotyczy ustalenia przyczyn reklamacji oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie powtarzalności w występowaniu reklamacji. Wynikiem tych działań może być zidentyfikowanie przyczyn reklamacji np. w nadzorowaniu lub realizacji procesu produkcyjnego, lub też zgłoszenie reklamacji do dostawcy materiału, który jest wykorzystywany w reklamowanym wyrobie.

Do ustalenia przyczyn reklamacji (lub ogólniej problemów) można zastosować jedną z dwóch strategii: indywidualną lub zespołową.
Zastosowanie strategii indywidualnej jest uzasadnione, gdy sam problem nie jest złożony, nie wymaga specyficznej wiedzy i w jego rozwiązaniu nie jest konieczne wsparcie kierownictwa.
W sytuacjach, w których przyczyna powstawania problemu jest nieznana, a otoczenie, w jakim pojawia się problem, jest złożone, do rozwiązania problemu zasadne jest skorzystanie ze strategii zespołowej. Innymi przesłankami przemawiającymi za zastosowaniem tej strategii są:

 • sytuacje wynikające z powagi problemu oraz pilności jego rozwiązania;
 • sytuacje, w których podejście indywidualne okazuje się nieskuteczne (problemy się powtarzają);
 • wszystkie problemy wymagające rozwiązania grupowego (rozwiązanie problemu leży poza możliwościami jednej osoby).

Wykorzystanie programu NNR-Pro

Program NNR-Pro wspomaga działania związane z każdym z aspektów postępowania z reklamacjami, w szczególności:

 • umożliwia dokumentowanie w formie elektronicznej działań związanych z rozpatrywaniem reklamacji;
 • ułatwia kontrolę terminów rozpatrywania reklamacji oraz umożliwia sygnalizowanie zbliżania się terminów zakończenia działań;
 • pozwala na szybkie wychwycenie tendencji dotyczących pogarszania się jakości wyrobów;
 • umożliwia skuteczniejsze identyfikowanie wyrobów albo komórek firmy, które przyczyniają się do powstawania strat np. wynikających ze złej jakości wyrobów, dotyczących niedotrzymania terminów rozpatrzenia zgłoszeń reklamacji.

Program NNR-Pro umożliwia również dokumentowanie oraz efektywniejsze realizowanie działań dotyczących ustalenia przyczyn reklamacji, z zastosowaniem zarówno strategii indywidualnej, jak i zespołowej, w tym:

 • dokumentowanie działań dotyczących rozpatrzenia reklamacji metodą 8D;
 • tworzenie bazy wiedzy na temat rozpoznanych reklamacji oraz sposobów rozwiązania problemów źródłowych leżących u ich podstaw – baza wiedzy ułatwia szybkie określanie natychmiastowych działań osłonowych i tymczasowych działań powstrzymujących oraz ustalanie najbardziej skutecznych trwałych działań korygujących i działań zapobiegawczych.

Warto też zaznaczyć, że program NNR-Pro ułatwia spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością związanych z dokumentowaniem postępowania firmy w zakresie nadzoru nad wyrobem niezgodnym (pkt. 8.3 Normy ISO 9001) oraz działań korygujących (pkt. 8.4.1 Normy ISO 9001) i działań zapobiegawczych (pkt. 8.4.2 Normy ISO 9001).

Poznaj program NNR-Pro

Poznaj program NNR-Pro