Program ASYSTENT

Program ASYSTENT – Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą to kompleksowe narzędzie umożliwiające komfortowe zarządzanie procesami produkcyjnymi i usługowymi, płacowo-kadrowymi i dokumentowanie operacji finansowych. Wspiera planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II), zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) oraz wspomaga funkcjonowanie wdrożonego w firmie systemu zarządzania jakością (QMS) zgodnie z normą ISO 9001.

program do zarządzania firmą

Moduły

Finanse

Finanse

Dokumentowanie operacji finansowych oraz bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań firmy

Płace

Płace

Obliczanie i wypłata wynagrodzeń wraz z rozliczaniem podatku i składek ZUS od wynagrodzeń

Produkcja i Usługi

Produkcja i Usługi

Wspomaganie zarządzania procesami związanymi z realizacją produkcji (planowanie zasobów produkcyjnych – MRP)

Zaopatrzenie i Dystrybucja

Zaopatrzenie i Dystrybucja

Obsługa zamówień, zakupów i sprzedaży, bieżąca kontrola stanów magazynowych i zarządzanie bazą kontrahentów

Główne korzyści z użytkowania programu:

 • natychmiastowy dostęp do informacji o stanie magazynowym na każdym etapie produkcji;
 • pełen nadzór nad dokumentacją techniczną i produkcyjną uwzględniający kontrolę dostępu poszczególnych użytkowników;
 • sprawniejsza lokalizacja miejsc i przyczyn powstawania braków technologicznych i materiałowych;
 • wydajne gospodarowanie materiałami;
 • automatyczne ewidencjonowanie ilości odpadów powstałych w trakcie produkcji;
 • efektywne planowanie produkcji (MRP II) i skuteczne monitorowanie stanu realizacji zamówień;
 • kontrolowanie rzeczywistych kosztów produkcji;
 • szybkie opracowywanie dokładnych kosztorysów;
 • łatwiejsze spełnienie wymogów dotyczących normy ISO 9001.

Lista ogólnych funkcjonalności programu ASYSTENT

standardowa
rozszerzona
pełna
definiowanie dowolnych cech opisujących materiały, wyroby gotowe, oprzyrządowanie, itd.
tworzenie nazw materiałów z wartości parametrów opisujących dany materiał oraz sortowanie tak stworzonych nazw z uwzględnieniem wielokrotności i podwielokrotności układu jednostek miar SI
stosowanie w dokumentach dowolnych jednostek miar ilości; definiowanie domyślnych jednostek miary: magazynowej, technologicznej, zakupu oraz sprzedaży odpowiadających każdej pozycji towarowej
wykorzystywanie czytnika kodów paskowych podczas wybierania zapisów z bazy danych
rozszerzanie domyślnej numeracji dokumentacji o dodatkowe znaki (wykorzystywane np. przez księgowych podczas dekretowania)
monitorowanie i wizualne sygnalizowanie zbliżania się terminu realizacji działań z uwzględnieniem przydzielonych priorytetów
zachowywanie w bazie danych roboczych wersji wystawianych dokumentów
wyświetlanie podglądu wydruku dokumentacji
nanoszenie loga firmy na drukowaną dokumentację
nadawanie własnych oznaczeń drukowanej dokumentacji (wykorzystywane np. do identyfikacji wersji dokumentu w dokumentacji systemu zarządzania jakością – SZJ (QMS))
definiowanie osób uprawnionych do pracy w programie oraz zakresu ich uprawnień
prowadzenie ewidencji zdarzeń systemowych: błędów obsługi, błędów technicznych lub błędów programu oraz zdarzeń krytycznych
prowadzenie ewidencji sesji zawierających informacje o czasie pracy użytkowników w programie
prowadzenie ewidencji operacji wykonywanych w programie przez każdego z użytkowników
rejestrowanie zmian w bazie danych: usuwanych danych oraz poprzednich wartości danych

FAQ

Jednym z istotnych wyzwań każdej firmy jest sprawne zarządzanie informacją. Rozproszenie informacji po oddziałach firmy oraz wśród jej poszczególnych pracowników, a także różne formy przechowywania informacji znacząco zwiększają ryzyko niepowodzeń podejmowanych działań. Zarówno brak dostępu we właściwym czasie do odpowiednich informacji, jak i brak pełnej kontroli dostępu do zastrzeżonych lub poufnych danych, tak w samej firmie, a także poza nią, może prowadzić do istotnych strat wizerunkowych i materialnych.

Kolejnym zagrożeniem jest możliwość istnienia różnych wersji tej samej informacji (np. różnych wersji dokumentacji technicznej) i związane z tym ryzyko posłużenia się w bieżącej działalności firmy nieaktualną wersją. Rozproszenie informacji komplikuje też jej analizę, a korzystanie często z olbrzymich zasobów informacji staje się utrudnione.

Oprogramowanie komputerowe może w znaczący sposób ułatwić zarządzanie informacją, a w konsekwencji przyczynić się do usprawnienia działań związanych z zarządzaniem firmą i tym samym zwiększenia osiąganego zysku. Wykorzystanie oprogramowania komputerowego zmniejsza też ryzyko związane z popełnianiem błędów formalnych dotyczących dokumentowania działalności firmy (zarówno na potrzeby własne, jak i na potrzeby innych podmiotów np. urzędów skarbowych i jednostek audytujących).

Program ASYSTENT jest rozwiązaniem skierowanym do małych i średnich firm zajmujących się produkcją lub świadczeniem usług. Program ASYSTENT został opracowany z uwzględnieniem specyfiki branż zajmujących się produkcją urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych i mechanicznych, możliwe jest jednak dostosowanie programu ASYSTENT (skonfigurowanie lub rozszerzenie funkcjonalności) do specyfiki działalności innych sektorów (program jest wykorzystywany również np. w branży dziewiarskiej).

Program jest adresowany szczególnie do firm posiadających wdrożony lub zamierzających wdrożyć system zarządzania jakością (QMS) zgodny z normą ISO 9001, która obliguje do przestrzegania określonych reguł prowadzenia dokumentacji związanych z działalnością takiej firmy.

Program ASYSTENT będzie również bardzo użyteczny dla firm produkcyjnych i usługowych, które aktualnie nie posiadają systemu zarządzania jakością i nie są zainteresowane jego wdrożeniem, ale poszukują narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM).

Poniżej przytoczonych zostało kilka użytecznych rozwiązań zaimplementowanych w programie ASYSTENT, które nie są często spotykane w innym oprogramowaniu tego typu:

 • Możliwość dowolnego określania cech opisujących materiały i oprzyrządowanie. Można zdefiniować dowolną liczbę cech, przechowujących zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe.
 • Tworzenie nazw materiałów z wartości parametrów opisujących dany materiał oraz sortowanie tak stworzonych nazw z uwzględnieniem wielokrotności i podwielokrotności układu jednostek miar SI.
 • Zwiększona precyzja określania jednostkowej ceny magazynowej do 0,01gr.
 • Drukowanie kodów kreskowych np. na wydrukach karty technologicznej zlecenia produkcyjnego.
 • Odnotowywanie i śledzenie postępów oraz stanu produkcji (np. ilości powstałych braków materiałowych lub technologicznych) po każdej operacji, a nie tylko w odniesieniu do zlecenia produkcyjnego.
 • Prowadzenie wirtualnego magazynu kooperacyjnego ułatwiającego ocenę aktualnych ilości i wartości materiałów lub półproduktów przekazanych kooperantowi.

Program ASYSTENT jest rozbudowywany oraz ulepszany zgodnie z sugestiami obecnych, jak i przyszłych użytkowników programu. Jedną z form rozbudowy programu ASYSTENT jest dostosowywanie funkcjonowania programu do specyficznych wymagań danej branży lub danej firmy. Ta forma rozwoju programu realizowana jest według założeń ustalonych wspólnie z klientami firmy DMS-Komputery i najczęściej powiązana jest z wdrożeniem programu ASYSTENT.

Program ASYSTENT może współpracować z bazami danych, do których dostęp realizowany jest przy użyciu systemu bazodanowego:

 • BDE (Borland Database Engine)
  Program instalacyjny programu ASYSTENT umożliwia również zainstalowanie systemu bazodanowego BDE. Używanie systemu bazodanowego BDE wraz z programem ASYSTENT nie wymaga uzyskania dodatkowej licencji na system bazodanowy BDE.
 • ADO (ActiveX Data Objects)
  System bazodanowy ADO to interfejs Microsoftu, który można zainstalować wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows.
 • SQL (Structured Query Language)
  W przypadku systemu bazodanowego SQL konieczne jest posiadanie serwera SQL. Wartym polecenia serwerem SQL, szczególnie dla małych firm, jest Firebird. Serwer Firebird ma minimalne wymagania związane z obsługą i właściwie nie wymaga konfiguracji, ponadto jest rozwiązaniem bezpłatnym do użytku komercyjnego.

Program ASYSTENT można zainstalować na dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Więcej informacji (w tym opis instalacji i konfiguracji programu) zawiera podręcznik użytkownika.

Pobierz podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

Pobierz plik pomocy kontekstowej

Plik pomocy kontekstowej

Cennik i informacje handlowe

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie

Poznaj metodę 8D

Czy wiesz, że:

Metoda 8D jest jedną z metod zespołowego rozwiązywania problemów. Nazwa metody (ang. eight disciplines problem solving) odnosi się do ośmiu kroków, w których zespół osiągnie rozwiązanie bardziej efektywne w odniesieniu do sytuacji, gdy każdy z uczestników zespołu pracuje samodzielnie.

Sprawdź szczegóły