Moduł Produkcja i Usługi

Moduł umożliwia:

  • planowanie, bilansowanie, zatwierdzanie, uruchamianie, przerywanie (wstrzymywanie), wznawianie i zamykanie zleceń produkcyjnych wraz z przygotowaniem dokumentów magazynowych opisujących ruchy materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych, braków i odpadów;
  • przygotowanie zamówień na brakujące materiały wykazane podczas bilansowania zleceń produkcyjnych;
  • rejestrowanie w raportach produkcyjnych postępów (stanu) produkcji;
  • udostępnianie dokumentacji technicznej na terminalach produkcyjnych;
  • przekazywanie nastaw do maszyn i urządzeń;
  • lokalizację miejsc i przyczyn powstawania braków technologicznych lub materiałowych oraz ustalania przyczyn reklamacji wyrobów gotowych;
  • definiowanie i opisywanie w kartotece konstrukcyjnej norm materiałowych (łącznie z informacją o rodzaju i ilości odpadów odnawialnych lub ostatecznych, jakie powstają podczas realizacji procesu produkcyjnego), a w kartotece technologicznej norm technologicznych oraz dokumentacji technicznej dotyczącej wytwarzania wyrobów gotowych i półproduktów;
  • definiowanie i opisywanie słowników oraz kartotek: maszyn, urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania;
  • wykonanie kalkulacji cenowej (przygotowanie kosztorysów).

Lista podstawowych funkcjonalności modułu Produkcja i Usługi

standardowa
rozszerzona
pełna
planowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień otrzymanych od klienta lub na podstawie analizy sprzedaży
bilansowanie zleceń produkcyjnych (w tym generowanie koniecznych zleceń pochodnych na wykonanie brakujących półproduktów), z możliwością przygotowania zamówień na brakujące materiały
uruchamianie produkcji bez konieczności pobrania wszystkich niezbędnych materiałów i półproduktów w ilości zapewniającej całkowite wykonanie produkcji
wstrzymywanie, wznawianie i zamykanie zleceń produkcyjnych
pobieranie brakujących części oraz przekazywanie: produkcji, braków i odpadów, na bieżąco w trakcie realizacji zlecenia produkcyjnego
zwrot do magazynu jeszcze niewykorzystanych części, np. w celu pobrania ich do realizacji innego zlecenia produkcyjnego o wyższym priorytecie
prowadzenie rejestru planowanych zleceń produkcyjnych oraz rejestru uruchomionych zleceń produkcyjnych
monitorowanie stanu realizacji zleceń produkcyjnych
rejestrowanie w raportach produkcyjnych postępów produkcji (pracownik odpowiedzialny, ilość wykonana, ilość powstałych braków materiałowych oraz technologicznych) w odniesieniu do całego zlecenia produkcyjnego
rejestrowanie w raportach produkcyjnych postępów produkcji po każdej operacji technologicznej
udostępnianie na terminalach produkcyjnych dokumentacji technicznej dotyczącej listy uruchomionych zleceń
przesyłanie do maszyn produkcyjnych informacji dotyczących ich nastaw oraz pobieranie informacji o stanie produkcji
definiowanie w kartotece konstrukcyjnej norm materiałowych, a w kartotece technologicznej norm technologicznych
przedstawianie w postaci drzewa produktu informacji z kartoteki konstrukcyjnej opisujących wielopoziomową strukturę wyrobu
wyświetlanie podczas przeglądania drzewa produktu rysunków technicznych, schematów blokowych, schematów ideowych itp.
przechowywanie informacji identyfikującej dokumentację techniczną danego wyrobu i automatyczne wywoływanie jej wyświetlenia w oprogramowaniu przeznaczonym do edycji lub wizualizacji plików (np. CAD, tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, zeskanowanej dokumentacji papierowej) zawierających tę dokumentację
wypełnianie oraz aktualizowanie kartoteki konstrukcyjnej i kartoteki technologicznej poprzez import danych z programów wspomagających projektowanie (CAD)
przechowywanie w bazie danych informacji o maszynach, urządzeniach, narzędziach i oprzyrządowaniu wykorzystywanym w trakcie produkcji danego wyrobu
drukowanie kart technologicznych dla uruchamianych zleceń produkcyjnych (karty mogą być oznaczane kodem kreskowym)
naliczanie, na podstawie danych wprowadzonych do kartoteki konstrukcyjnej, ilości odpadów odnawialnych i ostatecznych powstałych w wyniku wykonania danego zlecenia produkcyjnego
kalkulację cen wytworzonego wyrobu gotowego lub półproduktu
przygotowanie kosztorysów dla złożonych przez klientów zamówień ofertowych, zarówno dla wyrobów zdefiniowanych, jak i niezdefiniowanych w kartotekach konstrukcyjnej i technologicznej
opracowanie ilościowo-wartościowego rozliczenia aktualnego stanu produkcji uwzględniającego jeszcze niezużyte materiały znajdujące się na produkcji, ilość niezakończonej produkcji, a także ilość produkcji, braków technologicznych albo materiałowych oraz odpadów odnawialnych lub ostatecznych nieprzekazanych do magazynu
Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Zaopatrzenie i Dystrybucja

Zobacz moduł Zaopatrzenie i Dystrybucja

Poznaj program NNr-Pro

Czy wiesz, że:

Program NNR-Pro wspomaga monitorowanie procesu rozpatrywania reklamacji zgodnie z normą ISO 9001. Umożliwia tworzenie raportów 8D, a także kompleksową analizę danych dotyczących zgłoszeń (niezgodności i reklamacji).

NNR-Pro