Program NNR-Pro

Program NNR-Pro to program do reklamacji, który wspomaga monitorowanie procesu rozpatrywania reklamacji zgodnie z normą ISO 9001. Umożliwia tworzenie raportów 8D, a także kompleksową analizę danych dotyczących zgłoszeń (reklamacji i niezgodności).

program do obsługi reklamacji / program do rejestracji reklamacji

Moduły

Zgłoszenia przychodzące

Zgłoszenia przychodzące / Reklamacje klientów

Analiza zgłoszeń reklamacyjnych klientów i wykrytych niezgodności

Zgłoszenia wychodzące

Zgłoszenia wychodzące / Reklamacje do dostawców

Przygotowywanie zgłoszeń reklamacyjnych do dostawców

Główne korzyści z użytkowania programu:

 • szybki i łatwy dostęp do bieżących informacji o rozpatrywanych niezgodnościach i reklamacjach;
 • efektywne monitorowanie postępów w rozpatrywaniu niezamkniętych zgłoszeń niezgodności lub reklamacji oraz sygnalizowanie zbliżających się terminów zakończenia działań;
 • skuteczniejsze identyfikowanie wyrobów lub komórek firmy, które przyczyniają się do powstawania strat;
 • szybsze i skuteczniejsze rozpoznawanie niepożądanych odstępstw i trendów dotyczących pogarszania się jakości wyrobów;
 • efektywniejsza komunikacja w zakresie informowania osób zainteresowanych o postępach lub aktualnym stanie zgłoszeń;
 • posiadanie bazy wiedzy na temat rozpoznanych niezgodności i reklamacji oraz przyczyn ich powstawania;
 • szybkie opracowywanie raportów 8D;
 • oszczędność papieru – eliminacja dokumentacji papierowej i zastąpione jej dokumentacją w elektroniczną.

Lista ogólnych funkcjonalności programu NNR-Pro

standardowa
rozszerzona
pełna
prowadzenie katalogu defektów (m.in. ułatwia ustalenie niezbędnych natychmiastowych działań osłonowych podczas rejestracji zgłoszenia niezgodności)
prowadzenie listy pracowników (ułatwia wskazywanie osób odpowiedzialnych za zgłoszenie albo zestaw zgłoszeń oraz ustalanie składu zespołu powołanego do rozwiązania problemu metodą 8D)
prowadzenie kartoteki kontrahentów
prowadzenie listy działów
prowadzenie listy towarów
prowadzenie ewidencji powiadomień
monitorowanie stanu i wizualne sygnalizowanie zbliżania się terminu rozpatrzenia zgłoszeń z uwzględnieniem przydzielonych priorytetów
wysyłanie powiadomień za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci wiadomości SMS
rozliczanie kosztów reklamacji w różnych walutach
pobieranie kursów walut ze strony NBP (w celu przeliczania sumarycznych kosztów reklamacji do wybranej waluty)
zachowywanie w bazie danych roboczych wersji wystawianych dokumentów
wyświetlanie podglądu wydruku dokumentacji
nanoszenie loga firmy na drukowaną dokumentację
nadawanie własnych oznaczeń drukowanej dokumentacji (wykorzystywane np. do identyfikacji wersji dokumentu w dokumentacji systemu zarządzania jakością – SZJ (QMS))
definiowanie osób uprawnionych do pracy w programie oraz zakresu ich uprawnień
prowadzenie ewidencji zdarzeń systemowych: błędów obsługi, błędów technicznych lub błędów programu oraz zdarzeń krytycznych
prowadzenie ewidencji sesji zawierających informacje o czasie pracy użytkowników w programie
prowadzenie ewidencji operacji wykonywanych w programie przez każdego z użytkowników
rejestrowanie zmian w bazie danych: usuwanych danych oraz poprzednich wartości danych
Pobierz program NNR-Pro

Wersja freemium

Bezpłatna wersja podstawowa jest wersją jednostanowiskową i zawiera podstawowe funkcjonalności umożliwiające nadzorowanie reklamacji. Pozwala na wprowadzenie do 1000 zgłoszeń reklamacyjnych.

Pobierz
Sumy kontrolne: MD5 / SHA1 / SHA256
MD5
4b793bb03c8c8223c091b0aa33f77386
SHA1
b2d94c3c5c04e98d8d200bc233558a032b9826c1
SHA256
200b273abf71cf0eb5acfbeb326805678c63a511f89de6acb17c2b1d82ad5033

FAQ

Niektóre programy antywirusowe, analizując pobrany plik instalacyjny, sygnalizują zagrożenie dotyczące jego reputacji (wynikające z braku odpowiednich informacji w ich bazie reputacji plików) i przerywają proces zapisu pobranego pliku na dysku lokalnym oraz blokują każdą ponowną próbę pobrania pliku instalacyjnego. Wówczas, by pobrać plik instalacyjny, należy wyłączyć w programie antywirusowym usługi reputacyjne na czas pobierania instalatora (opcjonalnie również na czas instalacji programu NNR-Pro), ponownie uruchomić komputer lub program antywirusowy (w celu usunięcia z pamięci programu antywirusowego dotychczasowej informacji o reputacji pliku) i powtórnie pobrać instalator.

Pierwsze uruchomienie programu wymaga jego aktywacji, a po upływie każdych 91 dni od dnia instalacji programu wymagane jest odnowienie aktywacji. By uzyskać klucz aktywacyjny, należy przesłać wyświetlany podczas uruchamiania programu klucz rejestracyjny za pomocą formularza rejestracyjnego. W odpowiedzi zostanie Państwu przesłany e-mail z kluczem aktywacyjnym.

Po wprowadzeniu klucza aktywacyjnego program zostanie uaktywniony i wyświetli się okno logowania. W bazie danych po zainstalowaniu zdefiniowany jest tylko jeden użytkownik – jego dane do logowania to:

 • identyfikator: Administrator
 • hasło: (pole hasła pozostawić niewypełnione).

Na listach funkcjonalności programu i modułów, funkcjonalności aktywne w bezpłatnej wersji podstawowej wyróżnione są niebieskim kolorem tła.

Reklamacje, będąc najmniej pożądanym elementem działań gospodarczych, są jednak nierozerwalnie z nimi związane. Producent lub firma handlowa muszą zapewnić sprawną i skuteczną obsługę reklamacji oraz serwis dla rozprowadzanych wyrobów. Szybkie i profesjonalne rozpatrzenie reklamacji jest czynnikiem decydującym o zadowoleniu klienta i przenosi się na budowanie pozytywnego wizerunku producenta lub firmy handlowej.

Działaniem powiązanym z obsługą reklamacji jest nadzorowanie niezgodności. Reklamacja dotyczy wystąpienia wady (defektu). Niezgodność natomiast wiąże się z wykryciem potencjalnych zagrożeń, mogących przyczynić się do wystąpienia wady. O ile reklamacja jest sytuacją niekomfortową z punktu widzenia firmy, bo odnosi się do zgłoszenia przekazanego przez klienta, niezgodność najczęściej wykrywana jest w firmie, więc nie burzy jej pozytywnego wizerunku.

Z tego powodu istotnym elementem zapobiegania pojawiania się reklamacji jest wykrywanie i usuwanie niezgodności – proces ten określany jest jako nadzorowanie niezgodności.

Oprogramowanie komputerowe może w znaczący sposób usprawnić proces obsługi reklamacji oraz nadzorowania niezgodności. Nie bez znaczenia jest też fakt wykonywania w programach informatycznych szybkiej i szerokiej analizy danych dotyczących zgłoszeń reklamacyjnych oraz zgłoszeń dotyczących niezgodności, co w konsekwencji może przyczynić się do obniżenia kosztów reklamacji, a więc i zwiększenia zysku osiąganego przez firmę.

Program NNR-Pro jest rozwiązaniem skierowanym do firm zainteresowanych sprawną obsługą reklamacji klientów oraz skutecznym eliminowaniem problemów źródłowych, przyczyniających się do występowania reklamacji. Program jest adresowany szczególnie do firm posiadających wdrożony lub zamierzających wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.

Poniżej przytoczonych zostało kilka użytecznych rozwiązań zaimplementowanych w programie NNR-Pro:

 • możliwość wysyłania automatycznych powiadomień w postaci wiadomości e-mail lub SMS w odpowiedzi na zdarzenia zaistniałe w programie;
 • sygnalizowanie zbliżania się terminu rozpatrzenia niezgodności lub rozpatrzenia reklamacji poprzez zmianę koloru tła wiersza z informacjami o zgłoszeniu;
 • sygnalizowanie stanu (statusu) zgłoszenia w formie opisu tekstowego wyświetlanego na tle w kolorze adekwatnym do statusu zgłoszenia;
 • rozróżnianie opisów podjętych działań na zewnętrzne i wewnętrzne (nieudostępniane w dokumentacji skierowanej poza firmę);
 • przechowywanie w bazie danych informacji o dodatkowej załącznikach dotyczących analizowanych niezgodności lub reklamacji (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych) i łatwy dostęp do nich;
 • wbudowane narzędzia do wizualizacji danych, zarówno dotyczących rozkładu wad, jak i zmian ilości reklamowanej w danym przedziale czasowym.

Program NNR-Pro jest rozbudowywany oraz ulepszany zgodnie z sugestiami obecnych, jak i przyszłych użytkowników programu. Jedną z form rozbudowy programu NNR-Pro jest dostosowywanie funkcjonowania programu do specyficznych wymagań danej branży lub danej firmy. Ta forma rozwoju programu realizowana jest według założeń ustalonych wspólnie z klientami firmy DMS-Komputery i najczęściej powiązana jest z wdrożeniem programu NNR-Pro.

Program NNR-Pro może współpracować z bazami danych, do których dostęp realizowany jest przy użyciu systemu bazodanowego:

 • BDE (Borland Database Engine)
  Program instalacyjny programu NNR-Pro umożliwia również zainstalowanie systemu bazodanowego BDE. Używanie systemu bazodanowego BDE wraz z programem NNR-Pro nie wymaga uzyskania dodatkowej licencji na system bazodanowy BDE.
 • ADO (ActiveX Data Objects)
  System bazodanowy ADO to interfejs Microsoftu, który można zainstalować wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows.
 • SQL (Structured Query Language)
  W przypadku systemu bazodanowego SQL konieczne jest posiadanie serwera SQL. Wartym polecenia serwerem SQL, szczególnie dla małych firm, jest Firebird. Serwer Firebird ma minimalne wymagania związane z obsługą i właściwie nie wymaga konfiguracji, ponadto jest rozwiązaniem bezpłatnym do użytku komercyjnego.

Program NNR-Pro można zainstalować na dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Więcej informacji (w tym opis instalacji i konfiguracji programu) zawiera podręcznik użytkownika.

Pobierz podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

Pobierz plik pomocy kontekstowej

Plik pomocy kontekstowej

Cennik i informacje handlowe

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie

Poznaj metodę 8D

Czy wiesz, że:

Metoda 8D jest jedną z metod zespołowego rozwiązywania problemów. Nazwa metody (ang. eight disciplines problem solving) odnosi się do ośmiu kroków, w których zespół osiągnie rozwiązanie bardziej efektywne w odniesieniu do sytuacji, gdy każdy z uczestników zespołu pracuje samodzielnie.

Sprawdź szczegóły