Program NNR-Pro informacje handlowe

program do obsługi reklamacji / program do rejestracji reklamacji

Cennik

W zależności od potrzeb licencjobiorcy program NNR-Pro jest wyposażany w moduł komunikacji z bazą danych w jednej z trzech technologii:

  • Borland Database Engine (BDE),
  • ActiveX Data Objects (ADO) – Microsoft JET Engine,
  • SQL.

Program udostępniany jest w trzech wersjach: standardowej, rozszerzonej i pełnej (zobacz listy funkcjonalności programu i jego modułów).

W przypadku posiadania licencji na wersję standardową istnieje możliwość zaktualizowania licencji do wersji rozszerzonej lub pełnej. Licencję na wersję rozszerzoną można zaktualizować do wersji pełnej.

Oprogramowanie udostępnione licencjobiorcy może zawierać każdy z modułów funkcjonalnych programu NNR-Pro.

Istnieje możliwość rozszerzenia licencji na moduły, które wcześniej nie zostały wykupione.

Nazwa modułu

standardowa
rozszerzona
pełna
Zgłoszenia przychodzące / Reklamacje klientów
300,- zł
500,- zł
900,- zł
rejestracja zgłoszeń dotyczących reklamacji wadliwego towaru przekazanych przez klientów
100,- zł (opcja)
rejestracja zgłoszeń dotyczących reklamacji klientów otrzymanych od partnera handlowego
200,- zł (opcja)
rejestracja zgłoszeń dotyczących błędów w oprogramowaniu
200,- zł (opcja)
rejestracja zgłoszeń dotyczących niezgodności zewnętrznych i niezgodności wewnętrznych
400,- zł (opcja)
Zgłoszenia wychodzące / Reklamacje do dostawców
200,- zł
400,- zł
800,- zł
przygotowanie reklamacji wadliwych części (materiałów)
200,- zł (opcja)
przygotowanie reklamacji wadliwego sprzętu (towaru)
100,- zł (opcja)

Podane ceny są cenami netto, sprzedaż licencji objęta jest podstawową stawką podatku VAT.

Cena za kolejne stanowisko wynosi 35% ceny wersji jednostanowiskowej. Przy zakupie licencji na większą liczbę stanowisk udzielany jest upust, którego wielkość zależy od liczby stanowisk.

By można było przygotowywać raporty 8D, wystarczy wersja standardowa programu NNR-Pro zawierająca tylko moduł Zgłoszenia przychodzące / Reklamacje klientów z aktywną opcją rejestracji zgłoszeń dotyczących niezgodności zewnętrznych i niezgodności wewnętrznych.

Jeśli na podstawie informacji przedstawionych na tej stronie nie mogą Państwo określić wysokości opłaty licencyjnej, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zapytania ofertowego.

FAQ

Oprogramowanie jest objęte 12-miesięczną gwarancją.

W czasie trwania gwarancji licencjobiorca może korzystać z bezpłatnej pomocy technicznej oraz może otrzymać bezpłatne aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji.

Przed upływem okresu gwarancji może być ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy w ramach tzw. usługi rocznej asysty gwarancyjnej. Cena takiej usługi wynosi 20% aktualnej wartości posiadanego oprogramowania (wg cennika oprogramowania na dzień zakupu usługi). W przypadku niewykupienia usługi rocznej asysty gwarancyjnej przed upływem okresu gwarancji gwarancja może zostać wznowiona w ciągu 6 miesięcy poprzez wykupienie usługi wznowienia rocznej gwarancyjnej asysty. Cena takiej usługi wynosi 30% aktualnej wartości posiadanego oprogramowania (wg cennika oprogramowania na dzień zakupu usługi). W pozostałych sytuacjach aktualizacja oprogramowania realizowana jest na podstawie bieżących indywidualnych porozumień.

W przypadku wersji rozszerzonej i pełnej programu NNR-Pro przedłużenie gwarancji powyżej 36 miesięcy uprawnia do 10% bonifikaty na zakup usługi rocznej gwarancyjnej asysty. Za każde kolejne 12 miesięcy przedłużenia gwarancji, bonifikata jest zwiększana o dodatkowe 5%. Maksymalna wysokość bonifikaty to 40%.

W trakcie analizy przedwdrożeniowej identyfikowane są działania związane z wdrożeniem oprogramowania oraz określana jest kolejność ich wykonania.

Wynikiem analizy przedwdrożeniowej jest harmonogram wdrożenia, na podstawie którego można oszacować koszty wdrożenia.

Analiza przedwdrożeniowa obejmuje zidentyfikowanie infrastruktury informatycznej oraz ustalenie sposobu funkcjonowania firmy (procesy decyzyjne, procedury, dokumenty oraz ich obieg, role poszczególnych osób w firmie) w kontekście zastosowania wdrażanego oprogramowania. Analiza przedwdrożeniowa powinna także obejmować założenia dotyczące konfiguracji wdrażanego oprogramowania. Może również wskazywać rozszerzenia oprogramowania wymagane w celu dostosowania go do aktualnego sposobu funkcjonowania firmy.

Czas wykonania analizy przedwdrożeniowej zależy od złożoności i wielkości firmy (przeciętny czas wykonania analizy przedwdrożeniowej to 1-2 dni).

Celem procesu wdrożenia jest doprowadzenie do optymalnego wykorzystania i sprawnej eksploatacji uruchamianego w firmie oprogramowania.

Proces wdrożenia obejmuje: przygotowanie infrastruktury informatycznej (sprzęt IT, systemy operacyjne, systemy zarządzania bazą danych), instalację, konfigurację (dostosowanie) oprogramowania do wymagań firmy, wprowadzenie danych początkowych, naukę obsługi wdrażanego programu (szkolenia), nadzór nad początkową eksploatacją oraz weryfikację poprawności funkcjonowania wdrożonego oprogramowania.

Efektywność pracy uruchamianego oprogramowania zależy w dużym stopniu od jakości przeprowadzenia wdrożenia, w związku z tym wdrożenie powinno być przeprowadzone wg harmonogramu przygotowanego podczas analizy przedwdrożeniowej. Istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu wdrożenia jest zaangażowanie pracowników i kadry zarządzającej, w szczególności osoby bądź osób wyznaczonych do kierowania wdrożeniem (powinny one mieć odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie funkcjonowania firmy w obszarze, w którym zostanie wprowadzone oprogramowanie oraz elementarną wiedzę z zakresu informatyki).

Wdrożenie programu NNR-Pro można przeprowadzić samodzielnie, jednak w przypadku rozszerzonej i pełnej wersji programu NNR-Pro wskazane jest przeprowadzenie wdrożenia wspólnie z firmą DMS-Komputery.

Tak. – Jeśli program NNR-Pro będzie pracował w wersji jednostanowiskowej i będzie go obsługiwała jedna osoba, można rozpocząć pracę z programem, zaraz po jego zainstalowaniu.

Im więcej osób będzie korzystało z programu lub program będzie pracował na większej liczbie stanowisk, tym konieczność wykonania analizy przedwdrożeniowej i samego wdrożenia jest istotniejsza.

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie