Program ASYSTENT (mini)

Program ASYSTENT (mini) – Program Wspomagający Zarządzanie Małą Firmą to praktyczne narzędzie umożliwiające ewidencjonowanie działań gospodarczych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także prowadzenie innej dokumentacji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Pobierz! (freemium)
Sumy kontrolne: MD5 / SHA1 / SHA256
MD5
SHA1
SHA256
program do zarządzania małą firmą

Główne korzyści z użytkowania programu:

 • proste i szybkie ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych (zarówno poprzez bezpośrednie wprowadzanie zapisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i pośrednio np. na podstawie zapisów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT);
 • szybkie przygotowywanie plików JPK;
 • przygotowywanie dowodów wewnętrznych;
 • zarządzanie dokumentami elektronicznymi;
 • nadzór nad dokumentacją biznesową zgodnie z normą ISO 9001;
 • natychmiastowy dostęp do danych z zapewnieniem kontroli dostępu wynikającej z uprawnień, jakie zostały przyznane danemu pracownikowi;
 • łatwa analiza danych zgromadzonych w dokumentacji pozwalająca np. na zidentyfikowanie największych źródeł kosztów.

Lista podstawowych funkcjonalności programu ASYSTENT (mini)

standardowa
rozszerzona
pełna
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz dokumentów dotyczących rozliczenia VAT
ewidencjonowanie i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu rozliczeń firmy z kontrahentami
wystawianie dowodów wewnętrznych
sporządzanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla wpisów wprowadzonych do innej dokumentacji programu (np. ewidencji VAT)
sporządzanie zapisów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT na podstawie zapisów importowanych z innych programów (np. programu Faktury)
automatyczne monitorowanie terminów płatności
automatyczne monitorowanie terminów realizacji zdarzeń gospodarczych (np. wykonania badania technicznego pojazdu, przedłużenia usługi hostingowej)
wiązanie dokumentów elektronicznych z zapisami ewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych (np. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji VAT)
zarządzanie dodatkową dokumentacją (np. dotyczącą rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, korespondencją z urzędem skarbowym)
przygotowywanie dokumentów/pism (program zawiera wbudowany edytor tekstowy) oraz szablonów umożliwiających szybkie przygotowywanie dokumentów/pism
generowanie plików JPK – struktury: JPK_PKPIR, JPK_V7M i JPK_V7K (JPK_VAT) – zawierających informacje dla organów podatkowych
prowadzenie kartoteki kontrahentów
prowadzenie słownika zdarzeń gospodarczych upraszczającego wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także umożliwiającego późniejszą analizę jej zapisów
prowadzenie kartoteki zdarzeń powtarzalnych zawierającej informacje o cyklicznych zdarzeniach gospodarczych, których zbliżanie się terminu wykonania ma być sygnalizowane, dodatkowo te informacje upraszczają wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Lista ogólnych funkcjonalności programu ASYSTENT (mini)

standardowa
rozszerzona
pełna
zachowywanie w bazie danych roboczych wersji wystawianych dokumentów
wyświetlanie podglądu wydruku dokumentacji
nanoszenie loga firmy na drukowaną dokumentację
nadawanie własnych oznaczeń drukowanej dokumentacji (wykorzystywane np. do identyfikacji wersji dokumentu w dokumentacji systemu zarządzania jakością – SZJ (QMS))
definiowanie osób uprawnionych do pracy w programie oraz zakresu ich uprawnień
prowadzenie ewidencji zdarzeń systemowych: błędów obsługi, błędów technicznych lub błędów programu oraz zdarzeń krytycznych
prowadzenie ewidencji sesji zawierających informacje o czasie pracy użytkowników w programie
prowadzenie ewidencji operacji wykonywanych w programie przez każdego z użytkowników
rejestrowanie zmian w bazie danych: usuwanych danych oraz poprzednich wartości danych
Poznaj program ASYSTENT

Czy wiesz, że:

Program ASYSTENT (mini) jest alternatywną opcją dla modułu FINANSE programu ASYSTENT dla firm nieprowadzących pełnej księgowości i jako taki może współpracować z pozostałymi modułami programu ASYSTENT.

ASYSTENT

FAQ

Bezpłatna wersja podstawowa jest wersją jednostanowiskową i zawiera podstawowe funkcjonalności umożliwiające prowadzenie dokumentacji księgowej w małej firmie. Pozwala na wprowadzenie do 50 zdarzeń gospodarczych rocznie.

Niektóre programy antywirusowe, analizując pobrany plik instalacyjny, sygnalizują zagrożenie dotyczące jego reputacji (wynikające z braku odpowiednich informacji w ich bazie reputacji plików) i przerywają proces zapisu pobranego pliku na dysku lokalnym oraz blokują każdą ponowną próbę pobrania pliku instalacyjnego. Wówczas, by pobrać plik instalacyjny, należy wyłączyć w programie antywirusowym usługi reputacyjne na czas pobierania instalatora (opcjonalnie również na czas instalacji programu ASYSTENT (mini)), ponownie uruchomić komputer lub program antywirusowy (w celu usunięcia z pamięci programu antywirusowego dotychczasowej informacji o reputacji pliku) i powtórnie pobrać instalator.

Pierwsze uruchomienie programu wymaga jego aktywacji, a po upływie każdych 182 dni od dnia instalacji programu wymagane jest odnowienie aktywacji. By uzyskać klucz aktywacyjny, należy przesłać wyświetlany podczas uruchamiania programu klucz rejestracyjny za pomocą formularza rejestracyjnego. W odpowiedzi zostanie Państwu przesłany e-mail z kluczem aktywacyjnym.

Po wprowadzeniu klucza aktywacyjnego program zostanie uaktywniony i wyświetli się okno logowania. W bazie danych po zainstalowaniu zdefiniowany jest tylko jeden użytkownik – jego dane do logowania to:

 • identyfikator: Administrator
 • hasło: (pole hasła pozostawić niewypełnione).

Na listach funkcjonalności programu i modułów, funkcjonalności aktywne w bezpłatnej wersji podstawowej wyróżnione są niebieskim kolorem tła.

Oprogramowanie komputerowe może w istotny sposób usprawnić proces prowadzenia dokumentacji podatkowej. Jednocześnie znacząco zmniejszone zostaje ryzyko popełnienia błędów formalnych (szczególnie obliczeniowych) dotyczących dokumentowania działalności firmy.

Nie bez znaczenia jest też fakt wykonywania w systemach informatycznych szybkiej i szerokiej analizy danych, co w konsekwencji może przyczynić się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym do zwiększenia zysku osiąganego przez firmę.

Program ASYSTENT (mini) jest rozwiązaniem skierowanym do firm prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Trudno jednoznacznie wskazać, co jest korzystniejsze – prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów samodzielnie, czy przez biuro rachunkowe.

Powierzenie rachunkowości firmie zewnętrznej i zgłoszenie właściwemu urzędowi skarbowemu przekazania ksiąg rachunkowych, nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialność za nie. Od właściwie skonstruowanej umowy, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i biurem rachunkowym, zależy możliwość uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez biuro rachunkowe.
Zakres usług biura rachunkowego najczęściej ogranicza się tylko do kwestii dotyczących strony prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych. Zakres usług biura rachunkowego od strony operacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej jest zwykle bardzo ograniczony. Standardowo nie dotyczy też pilnowania limitów.

Prowadząc rachunkowość samodzielnie przy pomocy programu komputerowego, mamy pełne dane opisujące aktualny obraz firmy.
Dane te można na bieżąco analizować, co pozwala na aktualną ocenę sytuacji firmy i podejmowanie skuteczniejszych decyzji np. dotyczących sprawności działania, zadłużenia, rentowności.

Dlatego może warto połączyć te dwie opcje? Biuro rachunkowe prowadzi rachunkowość oraz dostarcza zapisy podatkowej księgi przychodów i rozchodów w pliku, którego zawartość importujemy do posiadanego programu. Analizując dane za pomocą posiadanego programu, uzyskujemy większą kontrolę nad własną firmą. – To rozwiązanie może być również korzystniejsze pod względem kosztów, gdyż nawet jeśli biuro rachunkowe świadczy usługi wykraczające poza stronę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, zwykle znacząco podnoszą one miesięczny koszt usług świadczonych przez biuro rachunkowe.

Poniżej przytoczonych zostało kilka użytecznych rozwiązań zaimplementowanych w programie ASYSTENT (mini), które nie są często spotykane w innym oprogramowaniu tego typu:

 • sporządzanie zapisów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT na podstawie zapisów importowanych z innych programów (np. programu Faktury);
 • sporządzanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla wpisów wprowadzonych do innej dokumentacji programu ASYSTENT (mini) np. ewidencji VAT;
 • informowanie w trakcie wypełniania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jaka informacja powinna zostać wprowadzona w dane pole wg wzoru opublikowanego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • sygnalizowanie po uruchomieniu programu zbliżania się terminów wykonania działań powtarzalnych np. zapłaty za telefon, wykupienia ubezpieczenia, odnowienia domeny;
 • sygnalizowanie p4o uruchomieniu programu zbliżania się terminów płatności dotyczących rozliczeń (należności i zobowiązań);
 • automatyczne (wraz ze wskazaniem opisu zdarzenia gospodarczego) przypisywanie zapisom podatkowej księgi przychodów i rozchodów identyfikatorów pozwalających analizę zapisów księgi.

Program ASYSTENT (mini) jest rozbudowywany oraz ulepszany zgodnie z sugestiami obecnych, jak i przyszłych użytkowników programu. Jedną z form rozbudowy programu ASYSTENT (mini) jest dostosowywanie funkcjonowania programu do specyficznych wymagań danej branży lub danej firmy. Ta forma rozwoju programu realizowana jest według założeń ustalonych wspólnie z klientami firmy DMS-Komputery i najczęściej powiązana jest z wdrożeniem programu ASYSTENT (mini).

Program ASYSTENT (mini) może współpracować z bazami danych, do których dostęp realizowany jest przy użyciu systemu bazodanowego:

 • BDE (Borland Database Engine)
  Program instalacyjny programu ASYSTENT (mini) umożliwia również zainstalowanie systemu bazodanowego BDE. Używanie systemu bazodanowego BDE wraz z programem ASYSTENT (mini) nie wymaga uzyskania dodatkowej licencji na system bazodanowy BDE.
 • ADO (ActiveX Data Objects)
  System bazodanowy ADO to interfejs Microsoftu, który można zainstalować wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows.
 • SQL (Structured Query Language)
  W przypadku systemu bazodanowego SQL konieczne jest posiadanie serwera SQL. Wartym polecenia serwerem SQL, szczególnie dla małych firm, jest Firebird. Serwer Firebird ma minimalne wymagania związane z obsługą i właściwie nie wymaga konfiguracji, ponadto jest rozwiązaniem bezpłatnym do użytku komercyjnego.

Program ASYSTENT (mini) można zainstalować na dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Więcej informacji (w tym opis instalacji i konfiguracji programu) zawiera podręcznik użytkownika.

Pobierz podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

Pobierz plik pomocy kontekstowej

Plik pomocy kontekstowej

Cennik i informacje handlowe

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie