Program Faktury

Prosty i bezpłatny program do wystawiania faktur VAT w postaci tradycyjnej (wydruk) i ustrukturyzowanej (e-Faktura). Nie wymaga instalacji!

Pobierz!
Sumy kontrolne: MD5 / SHA1 / SHA256
MD5
ab3cb1e02001c8fff0c9f24cbbe4648d
SHA1
d15020a0973984db37a7a271050548669ccb950e
SHA256
e089014ef5a13642371c78515574331fde21d5e457a35b9bf1bfa62026b709a4
Sumy kontrolne dotyczą pliku exe zawartego w archiwum zip.
bezpłatny program do wystawiania faktur i generowania ich postaci elektronicznej (e-Faktura)

Program Faktury umożliwia:

 • utworzenie bazy danych klientów oraz towarów, opakowań i usług – dane mogą być zaimportowane z innych programów;
 • przygotowywanie wstępnych wersji faktur VAT (pro forma), które po wykonaniu usługi (sfinalizowaniu sprzedaży) można zaktualizować i zatwierdzić;
 • generowanie faktur ustrukturyzowanych – format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2);
 • przeglądanie i eksportowanie zapisów rejestru sprzedaży;
 • wystawianie faktur VAT w euro lub złotych, faktury mogą być wyliczane z cen sprzedaży netto lub brutto;
 • uwzględnianie na fakturze VAT pozycji niepodlegających podatkowi VAT;
 • określenie danych adresowych nabywcy (płatnika) i opcjonalnie, danych adresowych odbiorcy
 • dostosowywanie formatu i sposobu numeracji faktur VAT i faktur pro forma do potrzeb użytkownika;
 • przechowywanie informacji o dwóch rachunkach bankowych sprzedawcy i ich opcjonalny wybór;
 • umieszczanie na fakturze VAT loga sprzedawcy.

Wskazówki dla użytkownika

Folder z plikami bazy danych (podobnie jak plik konfiguracyjny programu Faktury) znajdują się w tym samym folderze, w którym przechowywany jest plik wykonywalny (plik „Faktury.exe”). Gdy w folderze, w którym program Faktury został uruchomiony, program nie odnajdzie plików niezbędnych do jego prawidłowej pracy, utworzy brakujące pliki (taka sytuacja ma zawsze miejsce podczas pierwszego uruchomienia programu Faktury).

W programie treść faktury VAT, zarówno w formie tradycyjnej, jak i ustrukturyzowanej, tworzy się w identyczny sposób.

Gdy treść faktury VAT jest gotowa, korzystając z przycisku „Faktura ustrukturyzowana” lub naciskając klawisze [Ctrl]+[F], można wyświetlić wystawioną fakturę w postaci ustrukturyzowanej, a następnie zapisać ją do pliku xml. Taki plik możemy wczytać do Krajowego Systemu e-Faktur (zob. jak wczytać fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur).
Po wczytaniu faktury z pliku do Krajowego Systemu e-Faktur i wykonaniu w tym systemie operacji wystawienia faktury, wystawiona faktura uzyska numer KSeF, który warto zachować w programie Faktury, jeśli dane z programu Faktury będą eksportowane do innych programów.

W programie Faktury dane nabywcy (odbiorcy) można wprowadzić do wystawianej faktury VAT bezpośrednio, wypełniając pola faktury VAT: „NIP”, „Pełna nazwa” i „Adres” lub wskazując dane nabywcy (odbiorcy) na liście kontrahentów. Pamiętanie danych kontrahentów przyśpiesza wprowadzanie tych danych do faktury VAT i jest korzystne, gdy dane będą wskazywane podczas wystawiania innych faktur VAT.

Ponadto program przy wyborze nabywcy (oprócz pobrania danych identyfikacyjnych i adresowych), jeśli odpowiednie informacje są zawarte w bazie danych, może automatycznie:

 • dodawać pozycję dotyczącą kosztów dojazdu do danego kontrahenta,
 • kopiować zawartość pola „Uwagi”,
 • ustawiać termin i formę płatności.

Dane ogólne (nazwa, jednostka miary, symbol PKWiU, stawka VAT i cena sprzedaży), dotyczące sprzedanych towarów, opakowań lub usług, mogą być pobrane z listy towarów bądź wprowadzone bezpośrednio do tabeli zawierającej informacje o pozycjach faktury VAT. Wypełnienie listy towarów, opakowań i usług przyśpiesza wprowadzanie tych danych do faktury VAT i jest korzystne, gdy dane będą wskazywane podczas wystawiania innych faktur VAT.

Program pozwala na określanie nazw towarów, opakowań lub usług o długości do 1024 znaków. W większości przypadków wystarcza to na precyzyjne opisanie usług świadczonych klientowi. Gdy wymagane jest uwzględnienie dłuższego opisu, można do tego wykorzystać pole „Uwagi” o dopuszczalnej długości do 65536 znaków.

W przeciwieństwie do pola „Uwagi”, informacje wprowadzone w polu „Komentarz” nie są drukowane – pole to może być wykorzystane przy eksportowaniu informacji o wystawionych fakturach do zewnętrznego programu (fiskalnego, finansowo-księgowego lub magazynowego), z którym program Faktury może współpracować.

W przypadku wskazania kierunku sprzedaży poza Unię Europejską dla każdej opodatkowanej pozycji faktury VAT przyjęta zostanie stawka eksportowa (0%).

Aby ukryć numer konta bankowego na fakturze VAT bez konieczności jego usuwania z programu, należy w ustawieniach programu poprzedzić numer rachunku znakiem minusa.

Aby logo sprzedawcy było umieszczane na fakturze VAT, należy w folderze, w którym znajduje się plik „Faktury.exe”, umieścić plik bitmapy o nazwie „Faktury.bmp” i wymiarach 75 na 55 pikseli.

By ukryć panel, należy wcisnąć klawisz [F1].

Operację wprowadzenia nowej pozycji na fakturę VAT można wywołać np. poprzez menu kontekstowe tabeli zawierającej informacje o pozycjach faktury VAT.

Jeśli w danej chwili skupienie posiada ta tabela, najprościej jest wywołać operację dopisania nowej pozycji, naciskając klawisz [Ins].

Inne skróty klawiszowe to: [Ctrl]+[Enter] – poprawienie pozycji i [Ctrl]+[Del] – usunięcie pozycji.

Zmiana w ustawieniach programu maksymalnej liczby miejsc po przecinku dla jednostki miary nie wpływa na dotychczas wprowadzone pozycje faktury VAT.

By zmiana definicji jednostki miary wpłynęła na dotychczas wprowadzone pozycje faktury VAT, należy dla pozycji dotyczących zmienionej jednostki miary ponownie wskazać tę samą jednostkę miary.

Poznaj program ASYSTENT (mini)

Czy wiesz, że:

W przypadku firm ewidencjonujących działania gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, utworzenie na podstawie faktury VAT wystawionej w programie Faktury zapisów w:

 • ewidencji sprzedaży VAT,
 • podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • dokumentacji przedstawiającej stan rozliczeń z kontrahentami,

jest w programie ASYSTENT (mini) realizowane podczas operacji importu danych z programu Faktury i nie wymaga ręcznego wprowadzania danych.

ASYSTENT (mini)