Moduł Zgłoszenia przychodzące / Reklamacje klientów

Moduł ten jest przeznaczony do dokumentowania (rejestracja reklamacji lub rejestracja niezgodności) oraz bieżącej kontroli stanu realizacji i działań związanych z reklamacjami klientów lub niezgodnościami.

W programie NNR-Pro możliwe jest dokumentowanie działań związanych z procesem reklamacji w formie tradycyjnej (wyłącznie nadzorowanie reklamacji) lub w formie adekwatnej do standardu opisanego w Normie ISO 9001 (nadzorowanie niezgodności zaistniałych w systemie zarządzania jakością). Aktualnie w ramach formy tradycyjnej dokumentacja działań może odnosić się do jednego z poniższych wariantów zgłoszeń reklamacyjnych:

 • reklamacji wadliwego towaru (wariant ogólny);
 • reklamacji wadliwego towaru u partnera handlowego (reklamacji klientów otrzymanych od partnera handlowego np. dostarczonych z punktu sprzedaży);
 • zgłoszenia błędu w oprogramowaniu.

Lista wariantów nie jest zamknięta i może być rozbudowana o nowe warianty.

Wersja przystosowana do wymagań Normy ISO 9001 umożliwia nadzorowanie zgłoszeń dotyczących niezgodności zewnętrznych przekazanych:

 • protokołem reklamacyjnym;
 • protokołem niezgodności dostawy;
 • innym dokumentem zewnętrznym

oraz zgłoszeń dotyczących niezgodności wewnętrznych przekazanych:

 • raportem z audytu systemu zarządzania jakością;
 • raportem z audytu procesu;
 • raportem z audytu wyrobu;
 • notatką ze spotkania kierownictwa;
 • kartą braków;
 • innym dokumentem wewnętrznym.

Wspierane działania

Moduł wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • rozpatrzenia reklamacji klientów;
 • usunięcia niezgodności;
 • prowadzenia rejestru zgłoszeń przychodzących dla niezgodności i reklamacji klientów – rejestr zgłoszeń przychodzących może być wyświetlony bez lub z rozbiciem na zestawy, do których zgłoszenie zostało przypisane;
 • monitorowania postępów w rozpatrzeniu niezamkniętych zgłoszeń niezgodności lub reklamacji klientów;
 • opracowania raportu 8D lub karty reklamacji;
 • rozliczania kosztów reklamacji;
 • przechowywania i udostępniania dodatkowej dokumentacji dotyczącej analizowanych niezgodności lub reklamacji klientów (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych);
 • kierowania, poprzez rejestr zgłoszeń wychodzących, działań dotyczących usunięcia niezgodności lub reklamacji do dostawcy, lub producenta, jeśli tam tkwi przyczyna niezgodności;
 • udostępniania uprawnionym pracownikom informacji o sposobie rozwiązania problemów źródłowych leżących u podstaw niezgodności lub reklamacji klientów.

Powiadomienia

Program NNR-Pro może wysyłać powiadomienia generowane automatycznie w odpowiedzi na zdarzenia zaistniałe w programie, w oparciu o zdefiniowane schematy powiadomień, jak też i wywołane ręcznie przez użytkownika.

Powiadomienia mogą być wysyłane:

 • na adres poczty elektronicznej;
 • w postaci wiadomości SMS.

Lista podstawowych funkcjonalności modułu Zgłoszenia przychodzące / Reklamacje klientów

standardowa
rozszerzona
pełna
rejestracja zgłoszeń dotyczących reklamacji wadliwego towaru przekazanych przez klientów
rejestracja zgłoszeń dotyczących reklamacji klientów otrzymanych od partnera handlowego
rejestracja zgłoszeń dotyczących błędów w oprogramowaniu
rejestracja zgłoszeń dotyczących niezgodności zewnętrznych (przekazanych np. protokołem reklamacyjnym) i wewnętrznych (przekazanych np. raportem z audytu systemu zarządzania jakością)
prowadzenie rejestru zgłoszeń przychodzących dla reklamacji lub niezgodności
generowanie dokumentów dotyczących zgłoszenia lub zestawu zgłoszeń (karta reklamacji, karta niezgodności, raport 8D)
przechowywanie dodatkowej dokumentacji dotyczącej rozpatrywanych niezgodności lub reklamacji klientów (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych)
przygotowanie zgłoszenia do dostawcy/serwisu (funkcjonalność jest aktywna, jeśli do programu jest dołączony moduł „Zgłoszenia wychodzące / Reklamacje do dostawców”)
definiowanie układu kolumn, zgodnie z którym ma być wyświetlany rejestr zgłoszeń przychodzących
definiowanie szablonów wydruku rejestru zgłoszeń przychodzących
generowanie wariantów rejestru zgłoszeń przychodzących np. rejestru zawierającego niezgodności wykryte podczas audytu systemu zarządzania jakością, rejestru zawierającego reklamacje i niezgodności dotyczące dostaw materiałów
generowanie raportów dotyczących ilość reklamowanej w ujęciu ogólnym, a także w rozbiciu na defekty, towary i zgłaszających
generowanie raportów dotyczących kosztów w ujęciu ogólnym, a także w rozbiciu na wariant decyzji i sprawców uchybienia
generowanie raportów dotyczących zgłoszeń w ujęciu ogólnym, a także w rozbiciu na status zgłoszenia, osoby odpowiedzialne, sprawców uchybienia, rodzaj dokumentu, kategorię defektu i klasyfikację błędu
rozliczanie kosztów reklamacji
Wróć do listy modułów programu NNR-Pro

Wróć do listy modułów programu NNR-Pro

Zgłoszenia wychodzące

Zobacz moduł Zgłoszenia wychodzące / Reklamacje do dostawców