Moduł Zaopatrzenie i Dystrybucja

Moduł umożliwia:

  • wspomaganie działań dotyczących zakupu materiałów i towarów handlowych;
  • wspomaganie działań dotyczących sprzedaży wyrobów gotowych;
  • bieżącą obsługę i kontrolę ilościowo – wartościową stanów magazynowych: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków, odpadów, opakowań i towarów handlowych;
  • bieżącą obsługę i kontrolę ilościowo – wartościową materiałów i półproduktów przekazanych kooperantom (dla każdego kooperanta tworzony jest „wirtualny” magazyn, na którym odnotowywane są stany materiałów i półproduktów wydanych kooperantowi bądź zwróconych przez kooperanta);
  • rejestrację zamówień złożonych przez klientów i kontrolę stanu realizacji tych zamówień;
  • wystawianie zamówień do dostawców, na materiały i opakowania oraz nadzorowania stanu realizacji tych zamówień;
  • gromadzenie informacji dotyczących kontrahentów (oprócz danych adresowych i kontaktowych pamiętane mogą być informacje o osobach, które są przedstawicielami bądź pracownikami kontrahenta oraz informacje o warunkach zakupu lub sprzedaży);
  • definiowanie i opisywanie słowników oraz kartotek pozycji magazynowych (słowniki oraz kartoteki ułatwiają przygotowywanie dokumentów magazynowych);
  • definiowanie i opisywanie usług świadczonych klientom.

Lista podstawowych funkcjonalności modułu Zaopatrzenie i Dystrybucja

standardowa
rozszerzona
pełna
rozliczanie stanu ilościowo-wartościowego magazynów: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków, opakowań i ogólnego
ewidencjonowanie odpadów
monitorowanie za pomocą wirtualnego magazynu kooperacyjnego stanu materiałów i półproduktów przekazanych kooperantowi
wartościowe rozliczanie magazynów w cenie ewidencyjnej, cenie średniej ważonej lub, w zależności od rodzaju magazynu, cenie fabrycznej (wyroby gotowe, półprodukty, braki, magazyn kooperacyjny), cenie zakupu (materiały, opakowania, magazyn ogólny) albo cenie rzeczywistej (odpady)
informowanie o aktualnej ilości (odłożonej, zarezerwowanej, zamówionej i na produkcji) materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych
rozliczanie stanu wartościowego magazynów w euro (standardowo rozliczanie odbywa się w złotych)
zwiększenie precyzji określania jednostkowej ceny magazynowej do 0,01gr
identyfikowanie za pomocą osobnej karty magazynowej każdej przyjętej partii: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków, odpadów lub opakowań
rozszerzenie identyfikacji każdej przyjętej partii poprzez odnotowywanie na zakładanych kartach magazynowych informacji o przyjmowanej ilości z podziałem na opakowania zbiorcze (kosze, pojemniki, itp.)
identyfikowanie miejsca złożenia danej partii w magazynie
rejestrowanie i potwierdzanie zamówień złożonych przez klientów oraz monitorowanie stanu realizacji tych zamówień
przypisywanie do rejestrowanych zamówień danych osób, które pozyskały to zamówienie od klienta lub monitorują realizację tego zamówienia (np. sprzedawców, przedstawicieli handlowych)
przygotowywanie zamówień do dostawców na potrzebne materiały i opakowania
rejestrowanie potwierdzenia zamówienia otrzymanego od dostawcy dotyczącego realizacji przekazanego mu zamówienia na materiały lub opakowania
monitorowanie stanu realizacji zamówień przekazanych dostawcom
wystawianie dokumentów magazynowych: przyjęcia z zewnątrz (PZ), wydania na zewnątrz (WZ), przychodu wewnętrznego (PW) w rozbiciu na pochodzenie (zwrot z produkcji, wytworzone wyroby lub półprodukty, powstałe braki lub odpady) oraz rozchodu wewnętrznego (RW)
wystawianie dokumentów magazynowych: bilansu otwarcia (BOm) i przeceny (PKc)
wystawianie dokumentów magazynowych: przyjęcia od kooperanta (PZk), wydania do kooperanta (WZk), przerzutu międzymagazynowego (MM) i przeksięgowania (PKm)
rejestracja wystawianych dokumentów magazynowych w dzienniku zdarzeń gospodarczych
przeprowadzenie inwentaryzacji w trakcie bieżącej pracy magazynów (przygotowanie arkusza spisowego, skorygowanie ewidencji ilościowo-wartościowej i kart magazynowych)
wystawianie faktur VAT na podstawie dokumentów wydania magazynowego WZ (można ustalić zarówno dane nabywcy/płatnika, jak i dane odbiorcy) i ich rejestrowanie w ewidencji sprzedaży
operowanie na dokumentach przyjęcia z zewnątrz, cenami zakupu w zł, jak i w euro
operowanie na dokumentach wydania na zewnątrz oraz fakturach VAT cenami sprzedaży w zł, jak i w euro
wskazywanie na dokumentach magazynowych przeznaczenia np. przyjmowanych materiałów
gromadzenie informacji dotyczących kontrahentów (dane adresowe, dane kontaktowe ogólne i przedstawicieli handlowych oraz informacje o warunkach zakupu lub sprzedaży)
definiowanie i opisywanie słowników oraz kartotek pozycji magazynowych
definiowanie i opisywania usług świadczonych klientom
przypisywanie poszczególnym pozycjom kartoteki towarów oraz kartoteki opakowań informacji o kwalifikowanych dostawcach
przypisywanie poszczególnym pozycjom kartoteki usług informacji o kwalifikowanych kooperantach
ocenianie dostaw
ocenianie dostawców, aktualizowanie listy kwalifikowanych dostawców
przedstawianie przebiegu realizacji konkretnego egzemplarza wyrobu, np. w celu zidentyfikowania dostawy materiału wykorzystanego do wytworzenia jednego z półproduktów wchodzących w jego skład
Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Finanse

Zobacz moduł Finanse