Moduł Finanse

Moduł umożliwia:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, na które składają się: dziennik księgowań, księga główna, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, bilans otwarcia, bilans zamknięcia oraz dokumenty korekty bilansu otwarcia;
  • sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz dokumentów dotyczących rozliczenia VAT;
  • generowanie jednolitych plików kontrolnych dla ksiąg rachunkowych oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT;
  • sporządzanie raportów kasowych, raportów bankowych itp.;
  • ewidencjonowanie i amortyzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
  • obsługę i kontrolę stanu rozliczeń (należności i zobowiązań firmy) z kontrahentami i pracownikami;
  • definiowanie wzorców księgowań pozwalających na sporządzanie dekretów dokumentów księgowych na podstawie wpisów wprowadzonych do ksiąg pomocniczych (rejestrów VAT, raportów kasowych, raportów bankowych, innych ewidencji);
  • księgowanie zadekretowanych zapisów – do chwili zamknięcia bieżącego miesiąca księgowego można przywrócić zaksięgowany zapis do dziennika dekretów, poprawić go i ponownie zaksięgować;
  • rejestrowanie informacji o bieżących kursach walut (na potrzeby przeliczeń operacji finansowych przeprowadzonych w walutach obcych);
  • przygotowanie planu kont z podziałem na konta syntetyczne, analityczne i subsyntetyczne.

Lista podstawowych funkcjonalności modułu Finanse

standardowa
rozszerzona
pełna
prowadzenie dokumentacji finansowej firmy: dziennik księgowań, księga główna, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, bilans otwarcia, bilans zamknięcia, dokumenty korekty bilansu otwarcia
sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz dokumentów dotyczących rozliczenia VAT
sporządzanie raportów kasowych i raportów bankowych
ewidencjonowanie i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu rozliczeń firmy z kontrahentami i pracownikami
prowadzenie dziennika dekretów przeznaczonego do przechowywania zapisów księgowych przygotowanych do księgowania
przygotowanie dekretów dotyczących kolejnego miesiąca księgowego jeszcze przed zamknięciem bieżącego miesiąca księgowego
wykorzystywanie zdefiniowanych wzorców księgowań do sporządzania dekretów dokumentów księgowych dla wpisów wprowadzonych do ksiąg pomocniczych
przywracanie zaksięgowanych zapisów dotyczących niezamkniętego miesiąca, do dziennika dekretów i ich modyfikacja
księgowanie na kontach subsyntetycznych
rejestrowanie informacji o bieżących kursach walut
prowadzenie księgowości w wielu walutach
generowanie zestawień zapisów zaksięgowanych na wskazanym koncie
generowanie przekrojowych zestawień sald i obrotów wg wzorca ustalonego przez użytkownika
generowanie wykazu zapisów nierozliczonych
generowanie plików JPK – struktury: JPK_KR, JPK_V7M i JPK_V7K (JPK_VAT), JPK_MAG, JPK_FA – zawierających informacje dla organów podatkowych
prowadzenie kartoteki kontrahentów
przygotowanie planu kont z podziałem na konta: syntetyczne, analityczne i subsyntetyczne; bilansowe, wynikowe i inne; zwykłe lub rozrachunkowe – konta mogą mieć narzucony rodzaj salda: kredytowe, debetowe lub obustronne
ograniczanie dostępu do informacji finansowych zapisanych na poszczególnych kontach księgowych w zależności od poziomu uprawnień użytkownika
Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Płace

Zobacz moduł Płace

Poznaj program ASYSTENT (mini)

Czy wiesz, że:

W przypadku firm nie prowadzących pełnej księgowości, np. ewidencjonujących działania gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, można zastąpić moduł FINANSE programem ASYSTENT (mini).

ASYSTENT (mini)