Systemy wspomagające zarządzanie firmą

Poniżej zostały wymienione najpowszechniejsze systemy wspomagające zarządzanie firmą.

BI – analityka biznesowa (hurtownia danych)

(ang. Business Intelligence)

BI to narzędzie wspierające działania z zakresu analizy biznesowej.

BI jest przeznaczony wyłącznie do obsługi zapytań i wykonywania analiz. Analizowane dane pochodzą z wielu źródeł, najczęściej innych systemów informatycznych firmy. Mogą to być również zwykłe dokumenty takie jak np. arkusz kalkulacyjny.
W związku z różnorodnością źródeł i potrzebą ujednolicenia i powiązania danych, BI gromadzi analizowane dane (hurtownia danych). BI często więc zawiera duże ilości danych historycznych. Możliwości analityczne BI pozwalają firmom wydobywać z tych danych cenne informacje biznesowe, które ułatwiają podejmowanie decyzji.
BI może być niezależnym systemem lub stanowić część ERP.

BPM – zarządzanie procesami biznesowymi

(ang. Business Process Management)

BPM koncentruje się na poprawie wyników firmy poprzez zarządzanie procesami biznesowymi.

Wyznaczana przez BPM strategia poprawy wyników firmy jest rezultatem optymalizacji, analizy, doskonalenia i automatyzacji procesów biznesowych w firmie.
BPM może być niezależnym systemem lub stanowić element zaawansowanego systemu CRM.

CRM – zarządzanie relacjami z klientem

(ang. Customer Relationship Management)

CRM służy budowaniu, utrzymywaniu i poprawie relacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami.

Jednym z głównych zadań CRM jest uporządkowanie procesów sprzedażowych oraz marketingowych (w tym bieżący ich monitoring). To także spójna baza wiedzy o klientach i wcześniejszych oraz teraźniejszych interakcjach z nimi. Ponadto analiza informacji, o podejmowanych przez firmę działaniach oraz zachowaniach klientów, zapewnia kadrze zarządzającej skuteczniejsze prowadzenie procesów sprzedażowych oraz marketingowych.

DMS – system zarządzania dokumentami

(ang. Document Management System)

DMS przeznaczony jest do gromadzenia (rejestracji, indeksowania) i udostępniania dokumentów powstających w firmie, jak również przychodzących z zewnątrz.

DMS pozwala na segregację oraz łączenie dokumentów w komplety. Zapewnia łatwy sposób na wyszukiwanie dokumentów według określonych kryteriów. Umożliwia rozpoznawanie i obsługę procesów przepływu dokumentów w całej firmie oraz zarządzanie ich obiegiem.
Istotnym elementem DMS są funkcje bezpieczeństwa. Określone dokumenty mogą być przeznaczone tylko dla powołanych osób.
DMS może być niezależnym systemem lub stanowić element systemu ECM.

ECM – system zarządzania treścią

(ang. Enterprise Content Management)

ECM to system umożliwiający przechwytywanie, wyszukiwanie i wymianę dokumentów, ich elektroniczną archiwizację, zarządzanie dokumentami i przepływem pracy.

ECM jest systemem do zarządzania informacjami (dokumenty papierowe, prezentacje, grafiki, zdjęcia, filmy, treści internetowe) w firmie i jest istotnym elementem cyfrowej transformacji. System ECM zapewnia skanowanie i przetwarzanie dokumentów (rozpoznawania tekstu), pracę grupową nad dokumentami, wersjonowanie, katalogowanie oraz archiwizowanie dokumentów. ECM jest ukierunkowany na zarządzanie cyklem życia informacji od jej powstania lub pierwszej publikacji, przez przetwarzanie aż do ewentualnego usunięcia.

ERM – zarządzanie relacjami w przedsiębiorstwie

(ang. Enterprise Relationship Management)

ERM ukierunkowany jest na maksymalizację możliwości firmy poprzez przekształcanie relacji między firmą a jej zewnętrznymi i wewnętrznymi składnikami.

Składnikami relacji mogą być między innymi partnerzy biznesowi, dostawcy, klienci i pracownicy. Strategicznym celem jest długoterminowa satysfakcja klienta i zwiększona rentowność firmy.
ERM jest opisywane bardziej jako zmiana kulturowa niż technologiczna, ponieważ większy nacisk kładzie się na ludzką stronę procesów biznesowych. ERM swym zasięgiem obejmuje: zarządzanie relacjami z partnerami, zarządzanie relacjami z klientami (zob. CRM), zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie zasobów przedsiębiorstwa (zob. ERP) oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (zob. SCM). Istotą ERM jest skuteczna dwukierunkowa komunikacja, współpraca i dzielenie się informacjami.

ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa

(ang. Enterprise Resources Planning)

ERP usprawnia planowanie i analizę procesów zachodzących wewnątrz firmy.

Przyjęło się, że ERP jest rozwinięciem MRP II o rachunkowość zarządczą, przepływy finansowe, rachunek kosztów i zaawansowane moduły prognostyczne i analityczne. Może też umożliwiać zarządzanie relacjami z klientami (zob. CRM), zarządzanie łańcuchem dostaw (zob. SCM) oraz zawierać rozwiązania handlu elektronicznego (e-commerce).
ERP stanowi połączenie systemów informatycznych używanych w firmie, wykorzystujących jedną, scentralizowaną bazę danych.
ERP podczas analizy kluczowych procesów w firmie często współpracuje z hurtownią danych (zob. BI).

ERP II lub EERP – rozszerzone planowanie zasobów przedsiębiorstwa

(ang. Exterprise Resource Planning, lub Extended Enterprise Resources Planning)

ERP II zapewnia inteligentne wspomaganie obsługi klienta.

ERP II jest ostatnim etapem rozwoju ERP. ERP II powstaje poprzez integrację systemu ERP firmy z systemami ERP partnerów biznesowych (globalizacja).

MRP – planowanie zapotrzebowania materiałowego

(ang. Material Requirements Planning)

MRP umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień i planu produkcji.

Głównym celem MRP jest zmniejszenie nakładów finansowych potrzebnych na organizację produkcji przez optymalizację zapasów oraz procesu produkcyjnego. Ponadto MRP prognozuje czasy produkcyjne i czasy dostaw. MRP umożliwia kontrolę rodzajów produkcji, jej etapu, ilości i terminów realizacji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnieniem.

MRP II – planowanie zasobów produkcyjnych

(ang. Manufacturing Resource Planning)

MRP II jest to MRP, który w planowaniu uwzględnia także materiały pomocnicze, maszyny i urządzenia, zasoby ludzkie, pieniądze oraz czas.

W MRP II w planowaniu produkcji, oprócz obliczania zapotrzebowania na materiały, analizowane są zdolności produkcyjne w odniesieniu do pozostałych zasobów i wyznaczane harmonogramy obciążenia stanowisk oraz pracowników.
Uwzględniane jest też planowanie sprzedaży oraz aspekt finansowy realizacji procesu produkcyjnego, wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją.

SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw

(ang. Supply Chain Management)

SCM umożliwia planowanie, realizację, monitoring oraz optymalizację łańcucha dostaw.

Wewnętrzny SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzny SCM integruje firmę z jego dostawcami i klientami. SCM ułatwia firmie bardziej elastyczne i skutecznie oddziaływanie na swoich dostawców i klientów, poprzez włączanie ich do procesów wykonawczych lub planowania.
SCM przyczyniają się do wzrostu zysków i konkurencyjności. Funkcjonalności z zakresu SCM są bardzo często dostępne w oprogramowaniu klasy ERP.

Przeczytaj także: