Jak oprogramowanie firmy DMS-Komputery wspomaga działania związane z zarządzaniem firmą?

Programy wspomagające zarządzanie firmą

Programy ASYSTENT oraz ASYSTENT (mini) oprócz funkcjonalności dotyczących dokumentowania działalności firmy wymaganej przepisami prawa, zawierają różne funkcjonalności ułatwiające zarządzanie firmą.

ASYSTENT

Program ASYSTENT wspomaga zarządzanie firmą poprzez:

 • czuwanie nad terminowym przebiegiem zdarzeń i:
  • sygnalizowanie nadchodzących terminów płatności dla rozrachunków z dostawcami;
  • sygnalizowanie przeterminowanych płatności zarówno dla rozrachunków z dostawcami, jak i odbiorcami (klientami);
 • ewidencjonowanie dokumentów związanych z prowadzeniem działalności, które w każdej chwili mogą być szybko wyszukane i wyświetlone oraz:
  • kompletowanie dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT (jednolity plik kontrolny, urzędowe potwierdzenie odbioru i potwierdzenie przelewu);
  • zestawianie dokumentów z zapisami dokumentacji (pozwala na wyświetlanie dokumentu podczas przeglądania dokumentacji, w której dany dokument został ujęty np. faktury zakupu podczas przeglądania ewidencji zakupu VAT);
 • dostarczanie analiz finansowych;
 • kontrolę stanu magazynowego;
 • monitorowanie materiałów i półproduktów przekazanych kooperantom;
 • monitorowanie stanu realizacji zamówień zarówno złożonych przez odbiorców (klientów), jak i do dostawców;
 • ocenianie dostawców, aktualizowanie listy kwalifikowanych dostawców;
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego;
 • kontrolę produkcji;
 • sterowanie zapasami i ich uzupełnieniem;
 • ewidencjonowanie odpadów;
 • nadzorowanie dokumentacji produkcyjnej;
 • przygotowywanie kosztorysów;
 • budowanie bazy wiedzy o kontrahentach (klientach), ich przedstawicielach i preferencjach;
 • definiowanie osób uprawnionych do pracy w programie oraz zakresu ich uprawnień.

ASYSTENT (mini)

Program ASYSTENT (mini) od strony formalnej przeznaczony jest do ewidencjonowania działań gospodarczych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów i stanowi odpowiednik modułu FINANSE w programie ASYSTENT (można nim zastąpić ten moduł). ASYSTENT (mini) ułatwia zarządzanie firmą poprzez:

 • czuwanie nad terminowym przebiegiem zdarzeń i:
  • sygnalizowanie nadchodzących terminów realizacji zdarzeń gospodarczych (np. wykonania badania technicznego pojazdu, przedłużenia usługi hostingowej);
  • sygnalizowanie nadchodzących terminów płatności dla rozrachunków z dostawcami;
  • sygnalizowanie przeterminowanych płatności zarówno dla rozrachunków z dostawcami, jak i odbiorcami (klientami);
 • ewidencjonowanie różnych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które w każdej chwili mogą być szybko wyszukane i wyświetlone oraz:
  • kompletowanie dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT (jednolity plik kontrolny, urzędowe potwierdzenie odbioru i potwierdzenie przelewu);
  • kompletowanie dokumentów związanych z rozliczeniem składek ZUS (deklaracje, urzędowe poświadczenie przedłożenia i potwierdzenie przelewu);
  • kompletowanie dowolnych dokumentów w oparciu o kategorie ustalone przez użytkownika;
  • zestawianie dokumentów z zapisami dokumentacji (pozwala na wyświetlanie dokumentu podczas przeglądania dokumentacji, w której dany dokument został ujęty np. faktury zakupu podczas przeglądania ewidencji zakupu VAT albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów);
 • uproszczenie czynności związanych z przygotowaniem podobnych dokumentów tekstowych (np. umowy z partnerami biznesowymi, pisma do urzędu skarbowego), poprzez zastosowanie szablonów dokumentów;
 • uproszczenie czynności związanych z przygotowaniem dowodów wewnętrznych (np. dotyczących miesięcznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu), np. poprzez wykorzystanie operacji replikacji danych z innego dowodu wewnętrznego;
 • budowanie bazy wiedzy o kontrahentach (klientach), ich przedstawicielach i preferencjach;
 • definiowanie osób uprawnionych do pracy w programie oraz zakresu ich uprawnień.

Programy usprawniające zarządzanie firmą

Oprócz wyżej wymienionych programów wspomagające zarządzanie firmą, proces zarządzania firmą można usprawnić posługując się programem NNR-Pro.

NNR-Pro

W programie NNR-Pro zostały zaimplementowane różne funkcjonalności ułatwiające zarządzanie firmą. Umożliwiają one:

 • sygnalizowanie nadchodzących terminów zakończenia działań związanych z rozpatrzeniem reklamacji (usunięciem niezgodności);
 • nadzorowanie dokumentów (pisma, zdjęcia) dotyczących przyjętych zgłoszeń reklamacyjnych lub dotyczących wykrytych niezgodności;
 • budowanie bazy wiedzy o defektach (reklamacjach), ich przyczynach i sposobach ich usunięcia;
 • usprawnienie komunikacji w zakresie informowania osób zainteresowanych o postępach lub aktualnym stanie zgłoszeń;
 • identyfikowanie wyrobów lub komórek firmy, które przyczyniają się do powstawania strat;
 • definiowanie osób uprawnionych do pracy w programie oraz zakresu ich uprawnień.
Poznaj program ASYSTENT

Poznaj program ASYSTENT

Poznaj program ASYSTENT (mini)

Poznaj program ASYSTENT (mini)

Poznaj program NNR-Pro

Poznaj program NNR-Pro