Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT lista funkcjonalności systemu

Lista funkcjonalności systemu

Poniższa tabela zawiera listę większości funkcjonalności systemu ASYSTENT. Oprócz nazwy funkcjonalności tabela informuje o dołączeniu danej funkcjonalności do jednej z trzech wersji w jakiej może być udostępniony system ASYSTENT tj.: wersji standardowej, wersji rozszerzonej lub wersji pełnej. Jeśli funkcjonalność jest dołączona do danej wersji systemu ASYSTENT, odpowiednia kolumna zawiera znak +.

Funkcjonalności zostały pogrupowane zgodnie z modułami, w których zostały zaimplementowane. Wyjątkiem są funkcjonalności obejmujące zasięgiem cały program (np. „stosowanie w dokumentach dowolnych jednostek miar ilości”, „uzupełnianie numerów wystawianych dokumentów o dodatkowe znaki”). Takie funkcjonalności ujęte są w grupie zatytułowanej „cały system”. Aby szybko wyświetlić funkcjonalności z danej grupy (danego modułu) można się posłużyć poniższą listą:

Oznaczenia: wersja standardowa (S), wersja rozszerzona (R), wersja pełna (P)
opis funkcjonalnościSRP

moduł FINANSE

prowadzenie dokumentacji finansowej (ksiąg rachunkowych) firmy: dziennik księgowań, księga główna, zestawienie sald i obrotów, bilans otwarcia, bilans zamknięcia, dokumenty korekty bilansu otwarcia+++
sporządzanie ewidencji VAT (zakupu, sprzedaży, korekt zakupu i korekt sprzedaży)+++
sporządzanie raportów kasowych, raportów bankowych, itp.* ++
ewidencjonowanie i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych*  +
prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu rozliczeń (należności i zobowiązań, zarówno rozliczonych jak i nierozliczonych) firmy z kontrahentami i pracownikami+++
prowadzenie dziennika dekretów, przeznaczonego do przechowywania zapisów księgowych przygotowanych do księgowania (zadekretowanych)+++
przygotowanie dekretów dotyczących kolejnego miesiąca księgowego, jeszcze przed zamknięciem bieżącego miesiąca księgowego (równoczesne dekretowanie na bieżący i następny miesiąc księgowy) ++
sporządzanie, na podstawie zdefiniowanych w systemie ASYSTENT wzorców księgowań, dekretów dokumentów księgowych dla wpisów wprowadzonych do ksiąg pomocniczych (ewidencji VAT, raportów kasowych, raportów bankowych, innych ewidencji)+++
modyfikację istniejących oraz definiowanie nowych wzorców księgowań1)  +
księgowanie zadekretowanych zapisów - do chwili zamknięcia bieżącego miesiąca księgowego, można przywrócić zaksięgowany zapis do dziennika dekretów poprawić go i ponownie zaksięgować+++
księgowanie na kontach subsyntetycznych (są to konta analityczne, dla których obroty wyliczane są na podstawie innych kont analitycznych, o symbolu konta rozpoczynającym się od znaków opisujących symbol konta subsyntetycznego) ++
rejestrowanie informacji o bieżących kursach walut (na potrzeby przeliczeń operacji finansowych przeprowadzonych w walutach obcych)*  +
prowadzenie księgowości (np. sporządzanie raportów kasowych) w wielu walutach*  +
generowanie zestawień zapisów zaksięgowanych na wskazanym koncie, w zadanym przedziale czasowym - w raporcie mogą być uwzględnione gotowe do zaksięgowania zapisy z dziennika dekretów ++
generowanie przekrojowych zestawień sald i obrotów dla zadanego przedziału czasowego, wg wzorca ustalonego przez użytkownika (wprowadzony wzorzec określa sposób selekcji oraz nasumowywania obrotów z kont księgowych - raport umożliwia uzyskanie np. arkusza kosztów) - w raporcie mogą być uwzględnione gotowe do zaksięgowania zapisy z dziennika dekretów ++
generowanie wykazu zapisów nierozliczonych, podczas przeglądania raportu można uzgadniać symbole rozrachunkowe zapisów - w raporcie mogą być uwzględnione gotowe do zaksięgowania zapisy z dziennika dekretów ++
generowanie plików JPK, zawierających informacje dla organów podatkowych, dla:
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (struktura JPK_KR);
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (struktura JPK_VAT);
 • magazynu (struktura JPK_MAG);
 • faktur VAT (struktura JPK_FA);
+++
prowadzenie kartoteki kontrahentów+++
przygotowanie planu kont z podziałem na konta syntetyczne, analityczne i subsyntetyczne;
konta można definiować jako bilansowe, wynikowe i inne (obroty z kont oznaczonych jako inne nie są doliczane do obrotów kont syntetycznych i subsyntetycznych), oraz jako zwykłe lub rozrachunkowe;
konta mogą mieć narzucony rodzaj salda: kredytowe, debetowe lub obustronne
+++
ograniczanie dostępu do informacji finansowych zapisanych na poszczególnych kontach księgowych, w zależności od poziomu uprawnień użytkownika (gdy uprawnienia użytkownika są mniejsze od poziomu uprawnień przypisanego do danego konta księgowego, zamiast kwot wyświetlane są symbole gwiazdek)+++

moduł PŁACE

przygotowywanie list płac oraz drukowanie: kompletnej listy płac, podsumowania do listy płac, pasków płacowych, listy potwierdzeń pobrania wypłaty i zestawienia wg nominałów+++
prowadzenie i drukowanie kartotek zarobkowych ++
prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz przygotowywanie formularzy deklaracji podatkowych, zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej*+++
przygotowywanie na podstawie list płac, przelewów dotyczących płac, zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej (w celu importowania informacji o przelewach w systemie bankowym2)) ++
przygotowywanie na podstawie list płac, poleceń księgowania dotyczących płac, zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej (w celu importowania informacji dotyczącej przygotowanych poleceń księgowania w module FINANSE)  +
eksportowanie danych do „Programu Płatnika”+++
prowadzenie kartoteki osobowej+++
modyfikację istniejących lub definiowanie nowych:   
 • słowników opisujących strukturę zaszeregowania
+++
 • kartotek zarobkowych
  +
 • wzorców list płac
  +
 • przelewów (w tym przelewów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pracownika)
 ++
 • poleceń księgowania
  +
 • parametrów odnoszących się do obliczeń z list płac (parametrów płacowych)1)
  +
 • składników list płac1)
  +
 • formuł opisujących zasady obliczania składników list płac1)
  +
oraz edycję wartości parametrów w słowniku parametrów  +
sporządzanie zaświadczeń* ++

moduł PRODUKCJA i USŁUGI

planowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień otrzymanych od klienta lub na podstawie analizy sprzedaży+++
bilansowanie zleceń produkcyjnych (w tym generowanie koniecznych zleceń pochodnych na wykonanie brakujących półproduktów), z możliwością przygotowania zamówień na brakujące materiały, potrzebne do realizacji bilansowanych zleceń+++
uruchamianie produkcji bez konieczności pobrania wszystkich niezbędnych materiałów i półproduktów w ilości zapewniającej całkowite wykonanie produkcji (dla takiej produkcji można zarejestrować stan wykonania, tylko do ilości mającej pokrycie w pobranej ilości materiałów i półproduktów)+++
przerywanie (wstrzymywanie), wznawianie i zamykanie zleceń produkcyjnych+++
pobieranie brakujących części (materiałów i półproduktów), przekazywanie: produkcji (wyrobów gotowych i wytworzonych półproduktów), braków i odpadów, na bieżąco w trakcie realizacji zlecenia produkcyjnego+++
zwrot do magazynu jeszcze niewykorzystanych części (materiałów i półproduktów), np. w celu pobrania ich do realizacji innego zlecenia produkcyjnego o wyższym priorytecie+++
prowadzenie rejestru planowanych zleceń produkcyjnych oraz rejestru uruchomionych zleceń produkcyjnych (dziennika produkcji)+++
monitorowanie stanu realizacji (terminu realizacji) zleceń produkcyjnych+++
rejestrowanie w raportach produkcyjnych postępów (stanu) produkcji (nazwisko i imię pracownika wykonującego dokumentowany etap produkcji, ilość wykonana, ilość powstałych braków materiałowych oraz ilość powstałych braków technologicznych) w odniesieniu do całego zlecenia produkcyjnego+++
rejestrowanie w raportach produkcyjnych postępów (stanu) produkcji (nazwisko i imię pracownika wykonującego dokumentowany etap produkcji, ilość wykonana, ilość powstałych braków materiałowych oraz ilość powstałych braków technologicznych) po każdej operacji technologicznej ++
udostępnienie dokumentacji technicznej, podczas przeglądania na terminalach produkcyjnych listy uruchomionych zleceń produkcyjnych+++
przesyłanie do maszyn produkcyjnych informacji dotyczących ich nastaw oraz pobieranie informacji o stanie produkcji z maszyn produkcyjnych3 ++
definiowanie w kartotece konstrukcyjnej norm materiałowych, a w kartotece technologicznej norm technologicznych, opisujących produkcję wyrobów gotowych i półproduktów+++
przedstawianie w postaci graficznej (drzewo produktu) informacji z kartoteki konstrukcyjnej opisujących wielopoziomową strukturę wyrobu gotowego lub półproduktu - zobacz w galerii przykładowe ekrany kartoteki konstrukcyjnej oraz kartoteki technologicznej+++
wyświetlanie podczas przeglądania drzewa produktu: rysunków technicznych, schematów blokowych, schematów ideowych itp.+++
przechowywanie w bazie danych systemu ASYSTENT informacji o wszelkiej dokumentacji technicznej związanej z produkcją danego wyrobu gotowego lub półproduktu (informacje te mogą określać miejsce przechowywania danej dokumentacji oraz program, w jakim ta dokumentacja była przygotowana i w jakim może być przeglądana) - system ASYSTENT może wywołać operację wyświetlenia danej dokumentacji;
dopuszczalny jest każdy rodzaj dokumentacji przechowywanej w formie elektronicznej np. opracowanej w komputerowym systemie wspomagającym projektowanie (CAD), edytorze tekstowym (przykładowo: instrukcja wewnętrzna opisująca sposób montażu), arkuszu kalkulacyjnym, zeskanowanej dokumentacji papierowej itp.
 ++
wypełnianie oraz aktualizowanie kartoteki konstrukcyjnej i kartoteki technologicznej poprzez import danych z programów wspomagających projektowanie (CAD)4 ++
przechowywanie w bazie danych informacji o maszynach, urządzeniach, narzędziach i oprzyrządowaniu, wykorzystywanym w trakcie produkcji danego wyrobu gotowego lub półproduktu ++
drukowanie kart technologicznych dla uruchamianych zleceń produkcyjnych (karty mogą być oznaczane kodem kreskowym)+++
naliczanie na podstawie danych wprowadzonych do kartoteki konstrukcyjnej, ilości odpadów odnawialnych i ilości odpadów ostatecznych powstałych w wyniku wykonania danego zlecenia produkcyjnego  +
kalkulację cen wytworzonego wyrobu gotowego lub półproduktu+++
przygotowanie kosztorysów dla złożonych przez klientów zamówień ofertowych - kosztorys może zostać przygotowany zarówno dla wyrobu gotowego, który jest zdefiniowany w kartotekach konstrukcyjnej i technologicznej, jak i dla (usługi) produktu, który nie jest jeszcze zdefiniowany; możliwe jest też przygotowanie kosztorysu dla wyrobu gotowego zdefiniowanego w kartotekach konstrukcyjnej i technologicznej ale wymagającego dodatkowych materiałów;
kosztorys przygotowywany jest dla: ostatniej, minimalnej, średniej i maksymalnej ceny zakupu materiałów, odnotowanej w systemie ASYSTENT w okresie podanym przez użytkownika
 ++
opracowanie ilościowo - wartościowego rozliczenia aktualnego stanu produkcji - raport umożliwia uzyskanie m.in. informacji o ilości i wartości:
 • jeszcze niezużytych części (materiałów lub pobranych półproduktów) znajdujących się na produkcji - przed wykonaniem raportu można wskazać czy dotyczy on wszystkich części lub określić grupę części, które mają być ujęte w raporcie;
 • niezakończonej produkcji (wyroby gotowe i wytwarzane półprodukty, których produkcja nie została jeszcze zakończona) - wynik może być rozbity na poszczególne zlecenia produkcyjne a nawet poszczególne operacje;
 • niezdanej produkcji (wyroby gotowe i wytwarzane półprodukty, których produkcja została zakończona lecz nie zostały jeszcze przekazane do magazynu) - wynik może być rozbity na poszczególne zlecenia produkcyjne;
 • niezdanych brakach technologicznych lub brakach materiałowych, które nie zostały jeszcze zdane do magazynu braków - wynik może być rozbity na poszczególne zlecenia produkcyjne;
 • niezdanych odpadach odnawialnych lub odpadach ostatecznych, które nie zostały jeszcze zdane do magazynu odpadów - wynik może być rozbity na poszczególne zlecenia produkcyjne;
raport może dotyczyć całej produkcji lub wybranej grupy wyrobów gotowych albo wytwarzanych półproduktów
  +

moduł ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA

rozliczanie stanu ilościowo - wartościowego magazynów: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków, opakowań i ogólnego+++
ewidencjonowanie odpadów (rozliczanie stanu ilościowo - wartościowego magazynu odpadów) ++
monitorowanie stanu materiałów i półproduktów przekazanych kooperantowi (rozliczanie stanu ilościowo - wartościowego dla „wirtualnego” magazynu kooperacyjnego)  +
wartościowe rozliczanie magazynów w cenie ewidencyjnej lub cenie średnioważonej lub w zależności od rodzaju magazynu: cenie fabrycznej (wyroby gotowe, półprodukty, braki, magazyn kooperacyjny), cenie zakupu (materiały, opakowania, magazyn ogólny) albo cenie rzeczywistej (odpady)+++
informowanie o aktualnej ilości (odłożonej, zarezerwowanej, zamówionej i na produkcji) materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych+++
rozliczanie stanu wartościowego magazynów w euro (standardowo rozliczanie odbywa się w złotych)  +
zwiększenie precyzji określania jednostkowej ceny magazynowej do 0,01gr - zobacz wyjaśnienie znaczenia funkcjonalności+++
identyfikowanie każdej przyjętej partii: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków, odpadów lub opakowań (dla każdej przyjmowanej partii zakładana jest osobna karta magazynowa)+++
rozszerzenie identyfikacji każdej przyjętej partii: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków, odpadów lub opakowań, poprzez odnotowywanie na zakładanych kartach magazynowych informacji, o przyjmowanej ilości z podziałem na opakowania zbiorcze (kosze, pojemniki, itp.) ++
identyfikowanie w systemie ASYSTENT miejsca złożenia w magazynie danej partii: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków, odpadów lub opakowań+++
rejestrowanie i potwierdzanie zamówień złożonych przez klientów oraz monitorowanie stanu realizacji tych zamówień+++
przypisywanie w systemie ASYSTENT do rejestrowanych zamówień klientów, danych osób (sprzedawców, przedstawicieli handlowych), które pozyskały to zamówienie od klienta lub monitorują realizację tego zamówienia+++
przygotowywanie zamówień do dostawców na potrzebne materiały i opakowania+++
rejestrowanie potwierdzenia zamówienia otrzymanego od dostawcy, dotyczącego realizacji przekazanego mu zamówienia na materiały lub opakowania+++
monitorowanie stanu realizacji zamówień przekazanych dostawcom+++
wystawianie dokumentów magazynowych:   
 • przyjęcia z zewnątrz (PZ);
+++
 • wydania na zewnątrz (WZ);
+++
 • przychodu wewnętrznego (PW)
  wśród dokumentów PW wyróżnia się dokumenty dotyczące zwrotu z produkcji niewykorzystanych części tj. materiałów lub półproduktów (PWc) oraz przekazania z produkcji: wytworzonych produktów tj. wyrobów gotowych lub półproduktów (PWp), powstałych braków materiałowych i braków technologicznych (PWb) oraz powstałych odpadów (PWo);
+++
 • rozchodu wewnętrznego (RW)
  wśród dokumentów RW wyróżnia się dokumenty dotyczące wydania części tj. materiałów lub półproduktów na produkcję (RWc);
+++
 • przyjęcia od kooperanta (PZk) - dokument przeznaczony jest do rejestracji operacji przyjęcia półproduktu od kooperanta
  oprócz udokumentowania przyjęcia półproduktu od kooperanta, dokument umożliwia wprowadzenie informacji dotyczącej uznania rozchodu na „wirtualnym” magazynie kooperacyjnym (magazyn kooperacyjny jest obciążany w czasie rejestracji operacji przekazania materiałów i półproduktów kooperantowi podczas wystawienia dokumentu WZk) - ponieważ to co zostało wydane kooperantowi nie musi rodzajowo odpowiadać temu, co otrzymujemy od kooperanta po wykonanej przez niego usłudze (np. usługa może wiązać się z połączeniem kilku elementów w jeden), dokument PZk umożliwia wprowadzenie zarówno informacji o materiałach i półproduktach, których stan u kooperanta zmniejszył się, jak i informacji dotyczących przyjęcie półproduktu od kooperanta;
  +
 • wydania do kooperanta (WZk) - dokument pozwala na wykonanie operacji wydania materiałów i półproduktów kooperantowi
  jednocześnie z wydaniem wykonywana jest operacja przyjęcia tych materiałów i półproduktów na „wirtualny” magazyn kooperacyjny założony dla danego kooperanta przez system ASYSTENT;
  +
 • przerzutu międzymagazynowego (MM)
  dokument może być przygotowany w trzech wersjach: wydania z magazynu źródłowego i przyjęcia do magazynu docelowego, wydania z magazynu źródłowego (MM-) lub przyjęcia do magazynu docelowego (MM+);
  +
 • bilansu otwarcia (BOm) - dokument umożliwia wprowadzenie bilansu otwarcia dla danego magazynu;
 ++
 • przeceny (PKc) - dokument przeznaczony jest do korekty ceny magazynowej, wg której dana pozycja magazynowa jest wartościowo rozliczana na magazynie;
 ++
 • przeksięgowania (PKm) - dokument przeznaczony jest do korekty stanu ilościowego lub wartościowego dotyczącego przychodu lub rozchodu określonego w ewidencji ilościowo - wartościowej;
  +
oraz rejestrację wystawianych dokumentów magazynowych w dzienniku zdarzeń gospodarczych+++
przeprowadzenie inwentaryzacji (przygotowanie arkusza spisowego, a po odnotowaniu na nim rzeczywistych stanów magazynowych, skorygowanie ewidencji ilościowo - wartościowej i kart magazynowych);
inwentaryzacja może być przeprowadzana w trakcie bieżącej pracy magazynów, gdyż aktualizacja ewidencji ilościowo - wartościowej przez system ASYSTENT, realizowana jest poprzez korektę bieżącego stanu, o różnicę pomiędzy stanem towaru zapamiętanym w bazie danych podczas przygotowania arkusza spisowego, a wprowadzonym stanem rzeczywistym wynikającym z przeliczenia towaru ze sprawdzanego magazynu.
 ++
wystawianie faktur VAT na podstawie jednego lub wielu dokumentów wydania magazynowego WZ (na fakturze można ustalić zarówno dane nabywcy/płatnika jak i dane odbiorcy), wystawiane faktury VAT rejestrowane są w ewidencji sprzedaży ++
operowanie na dokumentach przyjęcia z zewnątrz, cenami zakupu w zł jak i w euro  +
operowanie na dokumentach wydania na zewnątrz oraz fakturach VAT, cenami sprzedaży w zł jak i w euro  +
wskazywanie na dokumentach magazynowych przeznaczenia np. przyjmowanych materiałów+++
gromadzenie informacji dotyczących kontrahentów (oprócz danych adresowych i kontaktowych pamiętane mogą być informacje o osobach, które są przedstawicielami bądź pracownikami kontrahenta oraz informacje o warunkach zakupu lub sprzedaży)+++
definiowanie i opisywanie słowników oraz kartotek pozycji magazynowych +++
definiowanie i opisywania usług świadczonych klientom+++
przypisywanie poszczególnym pozycjom kartoteki towarów (materiałów) oraz kartoteki opakowań informacji o kwalifikowanych dostawcach+++
przypisywanie poszczególnym pozycjom kartoteki usług informacji o kwalifikowanych kooperantach+++
ocenianie dostaw ++
ocenianie dostawców, aktualizowanie listy kwalifikowanych dostawców  +
odtwarzanie genealogii (przebiegu realizacji) konkretnego egzemplarza wyrobu gotowego lub półproduktu
raport umożliwia np. zidentyfikowanie dostawy (nr dokumentu PZ i nr pozycji) materiału, wykorzystanego do wytworzenia jednego z półproduktów, wchodzących w skład analizowanego wyrobu gotowego)
  +

cały system

definiowanie dowolnych cech (właściwości, parametrów) opisujących np. materiały, wyroby gotowe, oprzyrządowanie, itd. - zobacz dodatkowe informacje o tej funkcjonalności+++
tworzenie nazw np. materiałów z wartości parametrów opisujących dany materiał oraz sortowanie tak stworzonych nazw z uwzględnieniem wielokrotności i podwielokrotności układu jednostek miar SI - zobacz w galerii przykładowy ekran+++
stosowanie w dokumentach dowolnych jednostek miar ilości (w systemie ASYSTENT można też zdefiniować każdej pozycji towarowej (np. każdemu materiałowi) domyślne jednostki miary: magazynową, technologiczną, zakupu oraz sprzedaży)+++
wykorzystywanie czytnika kodów paskowych podczas wybierania zapisów (dokumentów, materiałów, półproduktów, itp.) z bazy danych+++
wyświetlanie dokumentów (dokumentacji) do wydruku na ekranie monitora (podgląd wydruku)+++
nanoszenie przez system ASYSTENT na wydruki wystawianych dokumentów loga firmy+++
nadawanie własnych oznaczeń wydrukom generowanym przez system ASYSTENT;
oznaczenie pojawia się w stopce drukowanego dokumentu, a może być wykorzystane np. do identyfikacji wersji dokumentu, w dokumentacji systemu zarządzania jakością - SZJ (QMS)
+++
uzupełnianie numerów nadawanych przez system ASYSTENT wystawianym dokumentom o dodatkowe znaki;
dodatkowa informacja przypisana do numeru jest np. wykorzystywana przez księgowych podczas dekretowania (księgowania)
 ++
zachowywanie w bazie danych roboczych wersji wystawianych dokumentów (odkładanie niegotowych dokumentów) ++
monitorowanie stanu realizacji działań (np. zleceń produkcyjnych, zamówień, itp.) z uwzględnieniem priorytetów przydzielonych danemu działaniu - wizualne sygnalizowanie przez system ASYSTENT zbliżania się terminu realizacji danego działania+++
definiowanie osób uprawnionych do pracy w systemie ASYSTENT oraz zakresu ich uprawnień+++
prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z sygnalizacją przez system ASYSTENT błędów obsługi, błędów technicznych lub błędów systemu oraz zdarzeń krytycznych tj. dotyczących operacji mających istotny wpływ na funkcjonowanie programu+++
prowadzenie ewidencji sesji (logów) zawierających informacje o czasie pracy użytkowników w systemie ASYSTENT ++
prowadzenie ewidencji operacji wykonywanych w czasie pracy, w systemie ASYSTENT przez każdego z użytkowników ++
rejestrowanie usuwanych danych oraz rejestrowanie poprzednich wartości (treści) danych  +
1)Funkcjonalność dostępna w wersji pełnej „plus” (P+).
2)Funkcjonalność może wymagać dostosowania systemu ASYSTENT do współpracy z danym systemem bankowym.
3)Funkcjonalność może wymagać dostosowania systemu ASYSTENT do współpracy z danym typem maszyny produkcyjnej.
4)Funkcjonalność może wymagać dostosowania systemu ASYSTENT do współpracy z danym programem CAD.
*Funkcjonalność będzie aktywna w kolejnej wersji.

zobacz też:jak system ASYSTENT pomaga ochraniać ochraniać informacje dotyczące firmy,
korzyści z używania systemu ASYSTENT,
cennik, informacje handlowe
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.