Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT ogólne informacje o systemie

Ogólne informacje o systemie

Poniżej opisane zostały zagadnienia dotyczące cech oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą w kontekście systemu ASYSTENT. Zaprezentowane zostały też ogólne cechy systemu ASYSTENT takie jak np. ciekawe funkcjonalności, wymagania techniczne itp. oraz wskazane dodatkowe odnośniki do innych stron serwisu dotyczących systemu ASYSTENT, a opisujących zbliżone zagadnienia.


zobacz też:jak system ASYSTENT pomaga ochraniać informacje dotyczące firmy,
korzyści z używania systemu ASYSTENT

Dlaczego warto stosować oprogramowanie do zarządzania firmą?

Jednym z istotnych problemów w firmie jest sprawne zarządzanie informacją, jej gromadzenie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w działalności biznesowej, w tym kontrola nad jej dostępnością dla poszczególnych osób w firmie. Rozproszenie informacji po oddziałach firmy oraz wśród poszczególnych pracowników firmy, a także różne formy przechowywania informacji (dokumentacja elektroniczna przechowywana w różnych programach np. edytorach tekstu, arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych, programach CAD itp., dokumentacja papierowa, luźne notatki oraz informacje formalnie nieudokumentowane „przechowywane w pamięci poszczególnych osób”, a mające wpływ na podejmowane działania biznesowe), zwiększają ryzyko niepowodzeń podejmowanych działań. Zarówno brak dostępu we właściwym czasie do odpowiednich informacji, jak i brak pełnej kontroli dostępu do zastrzeżonych lub poufnych informacji, tak w samej firmie, jak i poza nią, mogą być przyczyną niepowodzeń w działalności firmy. Kolejnym zagrożeniem jest możliwość istnienia różnych wersji tej samej informacji (np. różnych wersji dokumentacji technicznej) i związane z tym ryzyko posłużenia się w bieżącej działalności firmy nieaktualną wersją. Rozproszenie informacji komplikuje też jej analizę, a korzystanie często z olbrzymich zasobów informacji staje się utrudnione.

Oprogramowanie komputerowe może w znaczący sposób ułatwić zarządzanie informacją, a w konsekwencji przyczynić się do usprawnienia działań związanych z zarządzaniem firmą i tym samym zwiększenia zysku osiąganego przez firmę. Wykorzystanie do zarządzania firmą oprogramowania komputerowego zmniejsza też ryzyko związane z popełnianiem błędów formalnych dotyczących dokumentowania działalności firmy (zarówno na potrzeby własne firmy jak i na potrzeby innych podmiotów np. urzędów skarbowych, jednostek audytujących itp.).

Jak system ASYSTENT wspomaga zarządzanie firmą?

System ASYSTENT wspomaga tworzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji biznesowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej a ponadto:

 • ułatwia dostęp do informacji technicznych związanych z procesem produkcyjnym, jednocześnie zapewniając kontrolę dostępu pracowników do tej dokumentacji;
 • zmniejsza ryzyko posłużenia się w trakcie realizacji produkcji nieaktualną wersją dokumentacji technicznej;
 • tworzy szczegółową dokumentację produkcyjną, pomocną np. w rozliczeniu produkcji i ustaleniu rzeczywistych kosztów produkcji, przygotowaniu kosztorysu dla nowych zleceń produkcyjnych, ustaleniu przyczyn reklamacji wytworzonych produktów itp.;
 • zapewnia kontrolę terminów realizacji zleceń produkcyjnych lub zamówień złożonych przez klientów, sygnalizując o zbliżaniu się terminów realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych lub zamówień;
 • pozwala na bieżącą kontrolę ilościowo - wartościowych stanów magazynowych również w kontekście produkcji w toku;
 • ułatwia spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością (np. ocenę dostaw, ocenę dostawców) oraz zapewnia nadzór na dokumentacją techniczną i biznesową zgodnie z normą ISO 9001;
 • usprawnia kierowanie firmą poprzez dostarczenie narzędzi umożliwiających menedżerom i pracownikom firmy zwiększenie efektywności analizy informacji co prowadzi do podejmowania trafniejszych decyzji.

Do kogo adresowane jest oprogramowanie?

Oferowany program jest rozwiązaniem skierowanym do firm średnich i małych zajmujących się produkcją lub świadczeniem usług. System ASYSTENT został opracowany z uwzględnieniem specyfiki branż zajmujących się produkcją urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych i mechanicznych. Możliwe jest jednak dostosowanie systemu ASYSTENT (skonfigurowanie lub rozszerzenie funkcjonalności) do specyfiki działalności innych branż (program jest wykorzystywany również np. w branży dziewiarskiej).
Sparametryzowanie pracy programu pozwala na optymalne dostosowanie jego działania do rzeczywistego funkcjonowania firmy, przez którą system ASYSTENT jest używany.

Program jest adresowany szczególnie do firm posiadających wdrożony lub zamierzających wdrożyć system zarządzania jakością (QMS) zgodny z normą ISO 9001, co obliguje do przestrzegania pewnych reguł prowadzenia dokumentacji (zapisów) związanych z działalnością takiej firmy. System ASYSTENT może być również bardzo użyteczny dla firm produkcyjnych i usługowych, które aktualnie nie posiadają systemu zarządzania jakością i nie są zainteresowane jego wdrożeniem, ale poszukują narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM).

Ciekawe funkcjonalności.

Poniżej przytoczonych zostało kilka ciekawych rozwiązań zaimplementowanych w systemie ASYSTENT, które nie są często spotykane w innym oprogramowaniu. Są to funkcje:

 • określaniatworzenie nazw z wartosci parametrów dowolnych cech (właściwości, parametrów) opisujących np. materiały, oprzyrządowanie itd. (można zdefiniować dowolną liczbę cech, definiując cechę należy podać jej nazwę, wskazać czy jest to wartość liczbowa czy też informacja opisowa oraz podać stosownie do wskazanego rodzaju informacji: wielkość wartości liczbowej lub też tekst opisu;
 • tworzeniasortowanie z uwzględnieniem wartości parametrów nazw np. materiałów z wartości parametrów opisujących dany materiał oraz sortowanie tak stworzonych nazw z uwzględnieniem wielokrotności i podwielokrotności układu jednostek miar SI;
 • zwiększenia precyzji określania jednostkowej ceny magazynowej do 0,01gr - funkcjonalność może mieć istotne znaczenie np. podczas kalkulacji cen, wyliczania kosztów produkcji itd., w przypadku gdy wyrób gotowy wytwarzany jest z dużej liczby materiałów, o bardzo małych cenach jednostkowych - duży błąd zaokrąglenia (dobrym przykładem są np. urządzenia elektroniczne, gdyż do ich produkcji potrzeba wielu różnych elementów elektronicznych - poszczególne elementy elektroniczne ze względu na ich niewielką cenę sprzedawane są w opakowaniach, przy czym np. cena opakowania zawierającego 500 sztuk elementów elektronicznych o takich samych parametrach może wynosić np. 3,25 zł; zwiększenie precyzji pozwala na stosowanie przez system ASYSTENT cen określonych z dokładnością do 0,01gr; wówczas cena pojedynczego elementu będzie pamiętana jako 3,25 zł/500=0,65gr, podczas gdy bez zwiększenia precyzji byłaby to cena równa 1gr);
 • drukowania kodów kreskowych np. na wydrukach karty technologicznej zlecenia produkcyjnego;
 • odnotowywania i śledzenia postępów oraz stanu produkcji (np. ilości powstałych braków materiałowych lub technologicznych) po każdej operacji, a nie tylko w odniesieniu do zlecenia produkcyjnego - wystarczy tylko rozpisać technologię wykonania na poszczególne operacje;
 • prowadzenia wirtualnego magazynu kooperacyjnego ułatwiającego ocenę aktualnych ilości i wartości materiałów lub półproduktów przekazanych kooperantowi.

Kierunki rozwoju systemu ASYSTENT.

System ASYSTENT jest rozbudowywany oraz ulepszany zgodnie z sugestiami obecnych jak i przyszłych użytkowników programu. Jedną z form rozbudowy systemu ASYSTENT jest dostosowywanie funkcjonowania programu do specyficznych wymagań danej branży lub danej firmy. Ta forma rozwoju programu, realizowana jest według założeń ustalonych wspólnie z klientami firmy DMS-Komputery i najczęściej powiązana jest z wdrożeniem systemu ASYSTENT.

Wymagania techniczne.

Pierwsza wersja systemu ASYSTENT wykorzystywała motor bazy danych Borland Database Engine (BDE). Obecna wersja może również komunikować się z bazą danych w technologii ActiveX Data Objects (ADO)*, wykorzystując w tym celu motor Microsoft JET Engine oraz najbardziej obecnie popularnym sposobem dostępu do baz danych tj. wykorzystującym serwery SQL. System ASYSTENT może współpracować z dowolnym serwerem SQL (pracującym w standardzie SQL 2 lub wyższym). Do komunikacji z serwerem SQL może być zastosowany uniwersalny moduł dostępu do różnych baz danych SQL lub moduł, który opracowany zostanie dla konkretnego typu serwera SQL (co pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości serwera tj. rozszerzeń języka SQL i funkcjonalności jakie serwer implementuje). Wartym polecenia serwerem SQL, szczególnie dla małych firm, jest Firebird. Serwer Firebird ma minimalne wymagania związane z obsługą i właściwie nie wymaga konfiguracji. Serwer Firebird może zostać zainstalowany pod np. systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz (co może być istotne dla małych firm) jest rozwiązaniem darmowym do użytku komercyjnego.

Aby móc uruchomić system ASYSTENT, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania sprzętowe:

 • Dla serwera plików wykorzystującego motor BDE (dla pozostałych serwerów wymagania sprzętowe opisane są w dokumentacji dotyczącej tego serwera):
  • komputer z procesorem 850 MHz lub szybszym,
  • 128 MB pamięci operacyjnej,
  • 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym (przestrzeń na dane).
 • Dla stanowiska roboczego (zwanego również klientem) lub dla wersji jednostanowiskowej systemu ASYSTENT:
  • komputer z procesorem 850 MHz lub szybszym,
  • 128 MB pamięci operacyjnej,
  • 24 MB (system ASYSTENT + motor bazy danych) wolnego miejsca na dysku twardym + dodatkowa przestrzeń na dane (tylko w przypadku wersji jednostanowiskowej),
  • system operacyjny Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/7/8,10,
  • karta graficzna SVGA o rozdzielczości minimum 1024x768,
  • zalecana mysz lub inne urządzenie wskazujące.

Program współpracuje z dowolną drukarką obsługiwaną przez system operacyjny.

Więcej informacji (w tym opis instalacji i konfiguracji programu) zawiera podręcznik użytkownika.

*ADO jest częścią technologi bazowych Microsoft Data Access Components (MDAC).

Przykładowa konfiguracja.

Poniżej przedstawiona została przykładowa konfiguracja systemu ASYSTENT, złożona z czterech stanowisk sieciowych podłączonych do serwera (funkcję serwera może pełnić oddzielny komputer lub jedno ze stanowisk sieciowych). Przedstawiona konfiguracja odpowiada podziałowi prac w systemie ASYSTENT wg poniższego opisu:

 • menedżer - analiza informacji udostępnianych przez system,
 • szef produkcji (lub upoważniony pracownik działu produkcji) - obsługa wszystkich czynności związanych z planowaniem produkcji, uruchomieniem produkcji, rejestracją stanu produkcji i zakończeniem produkcji,
 • magazynier - obsługa magazynu,
 • handlowiec - wprowadzanie do systemu zamówień złożonych przez klientów oraz kontrola stanu ich realizacji, zatwierdzanie zamówień na materiały i opakowania przygotowanych przez system ASYSTENT podczas bilansowania zleceń produkcyjnych, przygotowywanie innych zamówień na materiały i opakowania, przekazywanie dostawcom zamówień na materiały i opakowania oraz kontrola stanu realizacji tych zamówień.

Przedstawiona konfiguracja może być rozbudowana stosownie do potrzeb firmy.

przykładowa konfiguracja

zobacz też:diagram realizacji zamówienia,
atuty modułu FINANSE,
atuty modułu PŁACE,
atuty modułu PRODUKCJA I USŁUGI,
atuty modułu ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.