Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta NNR-Pro lista funkcjonalności programu

Lista funkcjonalności programu

Poniższa tabela zawiera listę większości funkcjonalności programu NNR-Pro. Oprócz nazwy funkcjonalności tabela informuje o dołączeniu danej funkcjonalności do jednej z trzech wersji w jakiej może być udostępniony program NNR-Pro tj.: wersji standardowej, wersji rozszerzonej lub wersji pełnej. Jeśli funkcjonalność jest dołączona do danej wersji programu NNR-Pro, odpowiednia kolumna zawiera znak +.

Funkcjonalności zostały pogrupowane zgodnie z modułami, w których zostały zaimplementowane. Wyjątkiem są funkcjonalności obejmujące zasięgiem cały program (np. „prowadzenie katalogu defektów”, „monitorowanie stanu rozpatrzenia zgłoszeń dotyczących reklamacji lub niezgodności z uwzględnieniem priorytetów przydzielonych danemu zgłoszeniu”). Takie funkcjonalności ujęte są w grupie zatytułowanej „cały program”. Aby szybko wyświetlić funkcjonalności z danej grupy (danego modułu) można się posłużyć poniższą listą:

Oznaczenia: wersja standardowa (S), wersja rozszerzona (R), wersja pełna (P)
  funkcjonalności aktywne w wersji freemium (darmowa wersja podstawowa)
opis funkcjonalnościSRP

moduł „Zgłoszenia przychodzące / reklamacje klientów”

rejestracja zgłoszeń dotyczących reklamacji wadliwego towaru przekazanych przez klientów1)+++
rejestracja zgłoszeń dotyczących reklamacji klientów otrzymanych od partnera handlowego1)+++
rejestracja zgłoszeń dotyczących błędów w oprogramowaniu1)+++
rejestracja zgłoszeń dotyczących niezgodności1):
 • zewnętrznych (przekazanych: protokołem reklamacyjnym, protokołem niezgodności dostawy lub innym dokumentem zewnętrznym);
 • wewnętrznych (przekazanych: raportem z audytu systemu zarządzania jakością, raportem z audytu wyrobu lub raportem z audytu procesu, notatką ze spotkania kierownictwa, kartą braków lub innym dokumentem wewnętrznym)
+++
prowadzenie rejestru zgłoszeń przychodzących dla reklamacji lub niezgodności+++
generowanie na podstawie wprowadzonych informacji i drukowanie dokumentów dotyczących zgłoszenia lub zestawu zgłoszeń (karta reklamacji, karta niezgodności, raport 8D)2)+++
przechowywanie i udostępnianie (wyświetlanie) dodatkowej dokumentacji (załączników) dotyczącej rozpatrywanych niezgodności lub reklamacji klientów (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych, itp.)+++
przygotowanie zgłoszenia do dostawcy/serwisu (funkcjonalność nie jest dostępna, jeśli do programu NNR-Pro nie jest dołączony moduł „Zgłoszenia wychodzące / reklamacje do dostawców”)+++
wstępna selekcja zapisów rejestru zgłoszeń przychodzących, które mają być wyświetlone po otwarciu rejestru (zobacz selekcja i sortowanie zapisów rejestru):   
 • wyświetlanie zgłoszeń lub zestawów zgłoszeń nierozpatrzonych lub zgłoszeń albo zestawów zgłoszeń, za które odpowiedzialna jest wskazana osoba
+++
 • wyświetlanie zgłoszeń lub zestawów zgłoszeń wprowadzonych w danym roku i miesiącu kalendarzowym
+++
wyświetlanie oraz wydruk wariantu rejestru zgłoszeń przychodzących, dotyczących wskazanego przez użytkownika rodzaju zapisów (funkcjonalność umożliwia, tylko poprzez wskazanie wariantu rejestru zgłoszeń przychodzących, uzyskanie np. rejestru niezgodności wykrytych podczas audytu Systemu Zarządzania Jakością, rejestru wszystkich wpisanych niezgodności wynikających z audytu Systemu Zarządzania Jakością, audytu procesu i audytu wyrobu albo rejestru wszystkich zarejestrowanych reklamacji i niezgodności dotyczących dostaw materiałów)+++
filtrowanie zapisów w rejestrze zgłoszeń przychodzących, ograniczające zakres aktualnie wyświetlanych zgłoszeń, do zapisów rejestru zgłoszeń dotyczących danego kontrahenta, określonego numeru reklamacji klienta, określonego numeru dokumentu sprzedaży lub wydania itp.+++
generowanie raportów - analiza danych:   
 • ilość reklamowana w ujęciu ogólnym
 ++
 • ilość reklamowana w rozbiciu na defekty
 ++
 • ilość reklamowana w rozbiciu na towary
 ++
 • ilość reklamowana w rozbiciu na zgłaszających
 ++
 • koszty w ujęciu ogólnym
  +
 • koszty w rozbiciu ma wariant decyzji (oszacowanie strat)
  +
 • koszty w rozbiciu na sprawców uchybienia
  +
 • zgłoszenia w ujęciu ogólnym
  +
 • zgłoszenia w rozbiciu na status
  +
 • zgłoszenia w rozbiciu na osoby odpowiedzialne
  +
 • zgłoszenia w rozbiciu na rodzaj dokumentu
  +
 • zgłoszenia wg kategorii defektów
  +
 • zgłoszenia wg klasyfikacji błędów
  +
raport może uwzględniać aktualnie wyświetlane zapisy rejestru zgłoszeń przychodzących lub wyselekcjonowaną grupę zapisów wczytaną z bazy danych wyłącznie w celu ich analizy, dodatkowo można uściślić analizę np. do wybranego defektu, towaru, kontrahenta albo działu a rezultat analizy może być zaprezentowany z podziałem na: dni, tygodnie, miesiące, kwartały lub lata - zobacz generowanie raportów   
rozliczanie kosztów reklamacji  +

moduł „Zgłoszenia wychodzące / reklamacje do dostawców”

przygotowania dokumentu dotyczącego zgłoszenia reklamacyjnego do dostawcy (protokół reklamacyjny)+++
prowadzenie rejestru zgłoszeń wychodzących - rejestr reklamacji zgłoszonych do dostawców+++
generowanie i drukowanie pustego formularza raportu 8D, w celu udokumentowania na tym formularzu przez dostawcę, sposobu rozwiązania problemu źródłowego leżącego u podstaw zgłoszonej reklamacji2)+++
przechowywanie i udostępnianie (wyświetlanie) dodatkowej dokumentacji (załączników) dotyczącej zgłoszeń reklamacyjnych przekazanych do dostawców (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych, itp.)+++
wstępna selekcja zapisów rejestru zgłoszeń wychodzących, które maja być wyświetlone po otwarciu rejestru (zobacz selekcja i sortowanie zapisów rejestru):   
 • wyświetlanie zgłoszeń lub zestawów zgłoszeń nierozpatrzonych lub zgłoszeń albo zestawów zgłoszeń, za które odpowiedzialna jest wskazana osoba
+++
 • wyświetlanie zgłoszeń lub zestawów zgłoszeń wprowadzonych (przygotowanych) w danym roku i miesiącu kalendarzowym
+++
rozliczanie kosztów reklamacji (generowanie not obciążeniowych)*  +

cały program

prowadzenie katalogu defektów (m.in. ułatwia ustalenie niezbędnych natychmiastowych działań osłonowych, podczas rejestracji zgłoszenia niezgodności)+++
prowadzenie listy pracowników (ułatwia wskazywanie osób odpowiedzialnych za zgłoszenie albo zestaw zgłoszeń oraz ustalanie składu zespołu powołanego do rozwiązania problemu metodą 8D)+++
prowadzenie kartoteki kontrahentów (klientów, dostawców, kooperantów)+++
prowadzenie listy działów+++
prowadzenie listy towarów+++
prowadzenie ewidencji powiadomień ++
monitorowanie stanu rozpatrzenia zgłoszeń dotyczących reklamacji lub niezgodności z uwzględnieniem priorytetów przydzielonych danemu zgłoszeniu - wizualne sygnalizowanie przez program NNR-Pro zbliżania się terminu rozpatrzenia danego zgłoszenia+++
wysyłanie powiadomień za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci wiadomości SMS ++
sortowanie zapisów wyświetlanej dokumentacji (np. katalogu defektów, rejestru zgłoszeń przychodzących) wg wybranej przez użytkownika kolumny tabeli prezentującej zapisy z tej dokumentacji+++
przyrostowe (natychmiast po wprowadzeniu znaku), szybkie wyszukiwanie zapisów dokumentacji+++
pełne (po wprowadzeniu całego ciągu wyszukiwanych znaków), szczegółowe (wyszukujące podany ciąg znaków również wewnątrz treści) wyszukiwanie zapisów dokumentacji+++
filtrowanie zapisów dokumentacji+++
wyświetlanie dokumentów (dokumentacji) do wydruku na ekranie monitora (podgląd wydruku)+++
drukowanie dokumentów (dokumentacji)+++
nanoszenie przez program NNR-Pro na wydruki wystawianych dokumentów obrazu graficznego przedstawiającego logo firmy+++
nadawanie własnych oznaczeń wydrukom generowanym przez program NNR-Pro;
oznaczenie pojawia się w stopce drukowanego dokumentu, a może być wykorzystane np. do identyfikacji wersji dokumentu, w dokumentacji systemu zarządzania jakością (SZJ ang. QMS)
+++
zachowywanie w bazie danych roboczych wersji wystawianych dokumentów (odkładanie niegotowych dokumentów) ++
definiowanie osób uprawnionych do pracy w programie NNR-Pro oraz zakresu ich uprawnień+++
prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z sygnalizacją przez program NNR-Pro błędów obsługi, błędów technicznych lub błędów programu oraz zdarzeń krytycznych tj. dotyczących operacji mających istotny wpływ na funkcjonowanie programu+++
prowadzenie ewidencji sesji (logów) zawierających informacje o czasie pracy użytkowników w programie NNR-Pro ++
prowadzenie ewidencji operacji wykonywanych w czasie pracy, w programie NNR-Pro przez każdego z użytkowników ++
rejestrowanie usuwanych danych oraz rejestrowanie poprzednich wartości (treści) danych  +
1)Funkcjonalność określa jeden z opcjonalnych wariantów rejestracji zgłoszeń przychodzących.
2)Dostępne formy wydruku dokumentów zależą od aktywnych wariantów rejestracji zgłoszeń przychodzących.
*Funkcjonalność będzie w pełni aktywna w kolejnej wersji.

zobacz też:korzyści z używania programu NNR-Pro,
cennik, informacje handlowe
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.