Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.

Formularz zamówienia


nazwa zamawianego oprogramowania:

NNR-Pro

UWAGA: Proszę wprowadzić dane firmy w taki sposób, w jaki mają być ujęte na dokumentach zawieranej umowy. Podane dane osoby (stanowisko, imię oraz nazwisko), zostaną wskazane w umowie jako dane osoby reprezentującej Państwa firmę (gdy nie odpowiada to modelowi organizacji Państwa firmy, proszę wprowadzić dane osoby bądź osób reprezentujących Państwa firmę w pole „dodatkowe informacje”).


Proszę wybrać wersję oprogramowania:

Proszę wskazać moduły programu, które mają być aktywne:

Proszę wskazać warianty rejestracji zgłoszeń, które mają być aktywne:

Proszę określić maksymalną liczbę:

Proszę wybrać usługi dodatkowe oferowanie wraz z oprogramowaniem:

Pomoc

W trakcie analizy przedwdrożeniowej identyfikowane są działania związane z wdrożeniem oprogramowania oraz określana jest kolejność ich wykonania. Wynikiem analizy przedwdrożeniowej jest harmonogram wdrożenia. Na podstawie harmonogramu, można oszacować koszty wdrożenia. Analiza przedwdrożeniowa obejmuje:

  • zidentyfikowanie infrastruktury informatycznej,
  • ustalenie sposobu funkcjonowania firmy (procesy decyzyjne, procedury, dokumenty oraz ich obieg, role poszczególnych osób w firmie),

w kontekście zastosowania wdrażanego oprogramowania.
Analiza przedwdrożeniowa powinna także obejmować założenia dotyczące konfiguracji wdrażanego oprogramowania. Może również wskazywać rozszerzenia oprogramowania, wymagane w celu dostosowania go do aktualnego sposobu funkcjonowania firmy.

Czas wykonania analizy przedwdrożeniowej zależy od złożoności i wielkości firmy (przeciętny czas wykonania analizy przedwdrożeniowej to 1-2 dni).

Pomoc

Wdrożenie oprogramowania to działania, których celem jest doprowadzenie do optymalnego wykorzystania i sprawnej eksploatacji uruchamianego w firmie oprogramowania. Działania te obejmują:

  • przygotowanie infrastruktury informatycznej (sprzęt IT, systemy operacyjne, systemy zarządzania bazą danych),
  • instalację,
  • konfigurację (dostosowanie) oprogramowania do wymagań firmy,
  • wprowadzenie danych początkowych,
  • naukę obsługi wdrażanego programu (szkolenia),
  • nadzór nad początkową eksploatacją,
  • weryfikację poprawności funkcjonowania wdrożonego oprogramowania.

Od jakości przeprowadzenia wdrożenia zależy efektywność pracy uruchamianego oprogramowania. W celu zapewnienia skuteczności wdrożenia, powinno ono być przeprowadzone wg harmonogramu przygotowanego podczas analizy przedwdrożeniowej. W harmonogramie należy rozplanować działania związane z wdrożeniem oprogramowania.

Istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu wdrożenia jest zaangażowanie pracowników i kadry zarządczej, w szczególności osoby bądź osób wyznaczonych do kierowania wdrożeniem (powinny one posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie funkcjonowania firmy w obszarze, w którym zostanie wprowadzone oprogramowanie oraz elementarną wiedzę z zakresu informatyki).

Wdrożenie programu NNR-Pro można przeprowadzić samodzielnie. Jednak w przypadku rozszerzonej i pełnej wersji programu NNR-Pro, wskazane jest przeprowadzenie wdrożenia wspólnie z firmą DMS-Komputery.

Oświadczam, że podaję swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych i statystycznych przez DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) z zapewnieniem prawa wglądu, poprawy i kontroli.

polityka ochrony prywatności

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.